Hóa đơn điện tử có nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua?

Quy định chuyển hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy. Hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua.

   BỘ TÀI CHÍNH                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CỤC THUẾ                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          -------                                                                                   ------------------

 Số: 2296/TCT-DNL                                                                     Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2019
 V/v: hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện
tử

 Kính gửi: - Ngân hàng TNHH Indovina


Tổng cục Thuế nhận được công văn số l53/IVB-BOE/2019 ngày 18/04/2019 của Ngân hàng TNHH Indovina kiến nghị về việc thực hiện hóa đơn điện tử. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về tiêu thức chữ ký điện tử của người mua trên hóa đơn điện tử:

Căn cứ khoản 2 Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nội dung của hóa đơn điện tử:

“Một số trường hợp hóa đơn điện tử không có đầy đủ các nội dung bắt buộc được thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.”

Căn cứ công văn số 2402/BTC-TCT ngày 23/2/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử như sau:

“Trường hợp người mua không phải là đơn vị kế toán hoặc là đơn vị kế toán nếu có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa người bán với người mua như: hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng hóa, biên nhận thanh toán, phiếu thu,... thì người bán lập hóa đơn điện tử cho người mua theo quy định, trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp người mua không phải là đơn vị kế toán hoặc là đơn vị kế toán nếu có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa Ngân hàng TNHH Indovina với người mua như: hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng hóa, biên nhận thanh toán, phiếu thu,... thì Ngân hàng TNHH Indovina lập hóa đơn điện tử cho người mua theo quy định trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua.

2. Về tiêu thức dấu của người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi sang giấy:

Căn cứ Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính quy định:

“1. Nguyên tắc chuyển đổi

Người bán hàng hóa được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để Chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi một (01) lần. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều này và phải có chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán, dấu của người bán.

Người mua, người bán được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy phục vụ lưu trữ chứng từ kế toán phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều này...”

Căn cứ Khoản 2b Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi điểm a Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định:

“a) Tổ chức kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ có thể tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn không nhất thiết phải có chữ ký người mua, dấu của người bán trong trường hợp sau: hóa đơn điện; hóa đơn nước; hóa đơn dịch vụ viễn thông; hóa đơn dịch vụ ngân hàng đáp ứng đủ điều kiện tự in theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Trường hợp kinh doanh dịch vụ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “đơn vị tính”.

Căn cứ quy định nêu trên, Ngân hàng TNHH Indovina thực hiện chuyển đổi HĐĐT sang hóa đơn giấy theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011, trên HĐĐT chuyển đổi sang giấy của Ngân hàng TNHH Indovina không nhất thiết phải có dấu của người bán. Ngân hàng TNHH Indovina phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc chuyển đổi HĐĐT sang hóa đơn giấy.

Khách hàng của Ngân hàng TNHH Indovina được sử dụng HĐĐT chuyển đổi này để kê khai, khấu trừ thuế, chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa hữu hình trong quá trình lưu thông và lưu trữ kế toán theo quy định.

3. Về chữ ký trên văn bản thỏa thuận trong trường hợp phát hiện sai sót:

Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập cho khách hàng sau đó phát hiện sai sót theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 9 Thông tư số 32/2011/TT-BTC thì Ngân hàng TNHH Indovina và khách hàng lập văn bản xác nhận sai sót bằng giấy có chữ ký người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền theo quy định pháp luật về ủy quyền của người mua và người bán. Ngân hàng TNHH Indovina lập hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính.

Hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 quy định về hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và Tổng cục Thuế đang xây dựng Thông tư hướng dẫn Nghị định số 119/2018/NĐ-CP nêu trên. Đề nghị Ngân hàng thực hiện theo hướng dẫn tại công văn này cho đến khi có văn bản hướng dẫn mới.

Tổng cục Thuế thông báo để Ngân hàng TNHH Indovina biết và thực hiện./.

                                                                                KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nơi nhận:                                                               PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
- Như trên;
- Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Vụ PC, CS;
- Website TCT;                                                              Đặng Ngọc Minh
- Lưu: VT, DNL (2b).

Tổng cục thuế nâng cấp phần mềm hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) lên phiên bản 4.20

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất năm 2019, HTKK phiên bản 4.2.0
Thông báo về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) theo kiến trúc và công nghệ mới phiên bản 4.2.0.

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

V/v: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.2.0 đáp ứng yêu cầu hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh/thành phố An Giang, Bắc Kạn, Lâm Đồng, Nghệ An, Quảng Ngãi, Điện Biên, Hà Nội, Hậu Giang, Kon Tum, Khánh Hòa, Sơn La, Long An, Phú Yên, Quảng Bình, Tiền Giang, Phú Thọ theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.2.0 đáp ứng yêu cầu về hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh/thành phố An Giang, Bắc Kạn, Lâm Đồng, Nghệ An, Quảng Ngãi, Điện Biên, Hà Nội, Hậu Giang, Kon Tum, Khánh Hòa, Sơn La, Long An, Phú Yên, Quảng Bình, Tiền Giang, Phú Thọ theo Quyết định số 917/QĐ-BTC, Quyết định số 918/QĐ-BTC, Quyết định số 919/QĐ-BTC, Quyết định số 920/QĐ-BTC, Quyết định số 921/QĐ-BTC, Quyết định số 922/QĐ-BTC, Quyết định số 923/QĐ-BTC, Quyết định số 924/QĐ-BTC, Quyết định số 926/QĐ-BTC, Quyết định số 927/QĐ-BTC, Quyết định số 928/QĐ-BTC, Quyết định số 929/QĐ-BTC, Quyết định số 930/QĐ-BTC, Quyết định số 931/QĐ-BTC, Quyết định số 932/QĐ-BTC ngày 31/5/2019 và Quyết định số 997/QĐ-BTC ngày 10/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

1. Cập nhật danh mục cơ quan thuế của các chức năng liên quan trên ứng dụng HTKK

-  Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh An Giang theo Quyết định số 917/QĐ-BTC ngày 31/05/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:
STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
 1            Chi cục Thuế thành phố Châu Đốc Thành phố Châu Đốc - Chi cục Thuế khu vực Châu Đốc - Châu Phú
          2            Chi cục Thuế huyện Châu Phú Huyện Châu Phú - Chi cục Thuế khu vực Châu Đốc - Châu Phú
          3            Chi cục Thuế huyện Tịnh Biên Huyện Tịnh Biên - Chi cục Thuế khu vực Tịnh Biên - Tri Tôn
          4            Chi cục Thuế huyện Tri Tôn Huyện Tri Tôn - Chi cục Thuế khu vực Tịnh Biên - Tri Tôn
          5            Chi cục Thuế thị xã Tân Châu Thị xã Tân Châu - Chi cục Thuế khu vực Tân Châu - An Phú
          6            Chi cục Thuế huyện An Phú Huyện An Phú - Chi cục Thuế khu vực Tân Châu - An Phú
          7            Chi cục Thuế huyện Chợ Mới Huyện Chợ Mới - Chi cục Thuế khu vực Chợ Mới - Phú Tân
          8            Chi cục Thuế huyện Phú Tân Huyện Phú Tân - Chi cục Thuế khu vực Chợ Mới - Phú Tân

-  Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn theo Quyết định số 918/QĐ-BTC ngày 31/05/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:
STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
 1            Chi cục Thuế thành phố Bắc Kạn Thành phố Bắc Kạn - Chi cục Thuế khu vực Bắc Kạn - Bạch Thông - Chợ Mới
          2            Chi cục Thuế huyện Bạch Thông Huyện Bạch Thông - Chi cục Thuế khu vực Bắc Kạn - Bạch Thông - Chợ Mới
          3            Chi cục Thuế huyện Chợ Mới Huyện Chợ Mới - Chi cục Thuế khu vực Bắc Kạn - Bạch Thông - Chợ Mới
          4            Chi cục Thuế huyện Ba Bể Huyện Ba Bể - Chi cục Thuế khu vực Ba Bể - Ngân Sơn - Pác Nặm
          5            Chi cục Thuế huyện Ngân Sơn Huyện Ngân Sơn - Chi cục Thuế khu vực Ba Bể - Ngân Sơn - Pác Nặm
          6            Chi cục Thuế huyện Pác Nặm Huyện Pác Nặm - Chi cục Thuế khu vực Ba Bể - Ngân Sơn - Pác Nặm

- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng theo Quyết định số 919/QĐ-BTC ngày 31/05/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:
STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
 1            Chi cục Thuế huyện Đức Trọng Huyện Đức Trọng - Chi cục Thuế khu vực Đức Trọng - Đơn Dương
          2            Chi cục Thuế huyện Đơn Dương Huyện Đơn Dương - Chi cục Thuế khu vực Đức Trọng - Đơn Dương
          3            Chi cục Thuế thành phố Bảo Lộc Thành phố Bảo Lộc - Chi cục Thuế khu vực Bảo Lộc - Bảo Lâm
          4            Chi cục Thuế huyện Bảo Lâm Huyện Bảo Lâm - Chi cục Thuế khu vực Bảo Lộc - Bảo Lâm

- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Nghệ An theo Quyết định số 920/QĐ-BTC ngày 31/05/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:
STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
1 Chi cục Thuế huyện Kỳ Sơn Huyện Kỳ Sơn - Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
2 Chi cục Thuế huyện Tương Dương Huyện Tương Dương - Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
3 Chi cục Thuế huyện Anh Sơn Huyện Anh Sơn - Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
4 Chi cục Thuế huyện Con Cuông Huyện Con Cuông - Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
5 Chi cục Thuế huyện Quỳ Hợp Huyện Quỳ Hợp - Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
6 Chi cục Thuế huyện Quỳ Châu Huyện Quỳ Châu - Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
7 Chi cục Thuế huyện Quế Phong Huyện Quế Phong - Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
8 Chi cục Thuế thị xã Thái Hòa Thị xã Thái Hoà - Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
9 Chi cục Thuế huyện Nghĩa Đàn Huyện Nghĩa Đàn - Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
10 Chi cục Thuế thị xã Hoàng Mai Thị xã Hoàng Mai - Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
11 Chi cục Thuế huyện Quỳnh Lưu Huyện Quỳnh Lưu - Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
12 Chi cục Thuế huyện Diễn Châu Huyện Diễn Châu - Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
13 Chi cục Thuế huyện Yên Thành Huyện Yên Thành - Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
14 Chi cục Thuế huyện Đô Lương Huyện Đô Lương - Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
15 Chi cục Thuế huyện Thanh Chương Huyện Thanh Chương - Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
16 Chi cục Thuế huyện Tân Kỳ Huyện Tân Kỳ - Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
17 Chi cục Thuế huyện Hưng Nguyên Huyện Hưng Nguyên - Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
18 Chi cục Thuế huyện Nam Đàn Huyện Nam Đàn - Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
19 Chi cục Thuế thị xã Cửa Lò Thị xã Cửa Lò - Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
20 Chi cục Thuế huyện Nghi Lộc Huyện Nghi Lộc - Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh

- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi theo Quyết định số 921/QĐ-BTC ngày 31/05/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:
STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
 1            Chi cục Thuế huyện Nghĩa Hành Huyện Nghĩa Hành - Chi cục Thuế khu vực Nghĩa Hành - Minh Long
          2            Chi cục Thuế huyện Minh Long Huyện Minh Long - Chi cục Thuế khu vực Nghĩa Hành - Minh Long

- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Điện Biên theo Quyết định số 922/QĐ-BTC ngày 31/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:
STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
1 Chi cục Thuế huyện Mường Chà Huyện Mường Chà - Chi cục Thuế khu vực Mường Chà - Mường Lay
2 Chi cục Thuế thị xã Mường Lay Thị xã Mường Lay - Chi cục Thuế khu vực Mường Chà - Mường Lay
3 Chi cục Thuế thành phố Điện Biên Phủ Thành phố Điện Biên Phủ - Chi cục Thuế khu vực thành phố Điện Biên Phủ - Mường Ảng
4 Chi cục Thuế huyện Mường Ảng Huyện Mường Ảng - Chi cục Thuế khu vực thành phố Điện Biên Phủ - Mường Ảng

- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hà Nội theo Quyết định số 923/QĐ-BTC ngày 31/05/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:
STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
1 Chi cục Thuế huyện Sóc Sơn Huyện Sóc Sơn - Chi cục Thuế khu vực Sóc Sơn - Mê Linh
2 Chi cục Thuế huyện Mê Linh Huyện Mê Linh - Chi cục Thuế khu vực Sóc Sơn - Mê Linh
3 Chi cục Thuế huyện Ứng Hòa Huyện Ứng Hòa - Chi cục Thuế khu vực Ứng Hòa- Mỹ Đức
4 Chi cục Thuế huyện Mỹ Đức Huyện Mỹ Đức - Chi cục Thuế khu vực Ứng Hòa - Mỹ Đức
5 Chi cục Thuế huyện Thanh Oai Huyện Thanh Oai - Chi cục Thuế khu vực Thanh Oai - Chương Mỹ
6 Chi cục Thuế huyện Chương Mỹ Huyện Chương Mỹ - Chi cục Thuế khu vực Thanh Oai - Chương Mỹ

- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hậu Giang theo Quyết định số 924/QĐ-BTC ngày 31/05/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:
STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
1 Chi cục Thuế thị xã Long Mỹ Thị xã Long Mỹ - Chi cục Thuế khu vực II
2 Chi cục Thuế huyện Long Mỹ Huyện Long Mỹ - Chi cục Thuế khu vực II
3 Chi cục Thuế thị xã Ngã Bảy Thị xã Ngã Bảy  - Chi cục Thuế khu vực III
4 Chi cục Thuế huyện Phụng Hiệp Huyện Phụng Hiệp - Chi cục Thuế khu vực III

- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Kon Tum theo Quyết định số 926/QĐ-BTC ngày 31/05/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:
STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
1 Chi cục Thuế huyện Kon Plông Huyện Kon Plông - Chi cục Thuế khu vực số 01
2 Chi cục Thuế huyện Kon Rẫy Huyện Kon Rẫy - Chi cục Thuế khu vực số 01

- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa theo Quyết định số 927/QĐ-BTC ngày 31/05/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:
STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
1 Chi cục Thuế huyện Diên Khánh Huyện Diên Khánh - Chi cục Thuế khu vực Tây Khánh Hòa
2 Chi cục Thuế huyện Khánh Vĩnh Huyện Khánh Vĩnh - Chi cục Thuế khu vực Tây Khánh Hòa
3 Chi cục Thuế thành phố Cam Ranh Thành phố Cam Ranh - Chi cục Thuế khu vực Nam Khánh Hòa
4 Chi cục Thuế huyện Cam Lâm Huyện Cam Lâm - Chi cục Thuế khu vực Nam Khánh Hòa
5 Chi cục Thuế huyện Khánh Sơn Huyện Khánh Sơn - Chi cục Thuế khu vực Nam Khánh Hòa

- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Sơn La theo Quyết định số 928/QĐ-BTC ngày 31/05/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:
STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
1 Chi cục Thuế huyện Mộc Châu Huyện Mộc Châu - Chi cục Thuế khu vực Mộc Châu - Vân Hồ
2 Chi cục Thuế huyện Vân Hồ Huyện Vân Hồ - Chi cục Thuế khu vực Mộc Châu - Vân Hồ
3 Chi cục Thuế huyện Sông Mã Huyện Sông Mã - Chi cục Thuế khu vực Sông Mã - Sốp Cộp
4 Chi cục Thuế huyện Sốp Cộp Huyện Sốp Cộp - Chi cục Thuế khu vực Sông Mã - Sốp Cộp
5 Chi cục Thuế thành phố Sơn La Thành phố Sơn La - Chi cục Thuế khu vực Thành phố Sơn La - Mường La
6 Chi cục Thuế huyện Mường La Huyện Mường La - Chi cục Thuế khu vực Thành phố Sơn La - Mường La
7 Chi cục Thuế huyện Mai Sơn Huyện Mai Sơn - Chi cục Thuế khu vực Mai Sơn - Yên Châu
8 Chi cục Thuế huyện Yên Châu Huyện Yên Châu - Chi cục Thuế khu vực Mai Sơn - Yên Châu
9 Chi cục Thuế huyện Thuận Châu Huyện Thuận Châu - Chi cục Thuế khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai
10 Chi cục Thuế huyện Quỳnh Nhai Huyện Quỳnh Nhai - Chi cục Thuế khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai
11 Chi cục Thuế huyện Phù Yên Huyện Phù Yên - Chi cục Thuế khu vực Phù Yên - Bắc Yên
12 Chi cục Thuế huyện Bắc Yên Huyện Bắc Yên - Chi cục Thuế khu vực Phù Yên - Bắc Yên

- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Long An theo Quyết định số 929/QĐ-BTC ngày 31/05/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:
STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
1 Chi cục Thuế huyện Đức Hòa Huyện Đức Hòa - Chi cục Thuế khu vực Đức Hòa - Đức Huệ
2 Chi cục Thuế huyện Đức Huệ Huyện Đức Huệ - Chi cục Thuế khu vực Đức Hòa - Đức Huệ
3 Chi cục Thuế huyện Tân Thạnh Huyện Tân Thạnh - Chi cục Thuế khu vực Tân Thạnh - Thạnh Hóa
4 Chi cục Thuế huyện Thạnh Hóa Huyện Thạnh Hóa - Chi cục Thuế khu vực Tân Thạnh - Thạnh Hóa
5 Chi cục Thuế thị xã Kiến Tường Thị xã Kiến Tường - Chi cục Thuế khu vực Kiến Tường - Mộc Hóa
6 Chi cục Thuế huyện Mộc Hóa Huyện Mộc Hóa - Chi cục Thuế khu vực Kiến Tường - Mộc Hóa
7 Chi cục Thuế huyện Vĩnh Hưng Huyện Vĩnh Hưng - Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Hưng - Tân Hưng
8 Chi cục Thuế huyện Tân Hưng Huyện Tân Hưng - Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Hưng - Tân Hưng
9 Chi cục Thuế huyện Châu Thành Huyện Châu Thành - Chi cục Thuế khu vực Châu Thành - Tân Trụ
10 Chi cục Thuế huyện Tân Trụ Huyện Tân Trụ - Chi cục Thuế khu vực Châu Thành - Tân Trụ
11 Chi cục Thuế thành phố Tân An Thành phố Tân An - Chi cục Thuế khu vực Tân An - Thủ Thừa
12 Chi cục Thuế huyện Thủ Thừa Huyện Thủ Thừa - Chi cục Thuế khu vực Tân An - Thủ Thừa

- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Phú Yên theo Quyết định số 930/QĐ-BTC ngày 04/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:
STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
1 Chi cục Thuế huyện Sông Hinh Huyện Sông Hinh - Chi cục Thuế khu vực Sông Hinh - Sơn Hòa
2 Chi cục Thuế huyện Sơn Hòa Huyện Sơn Hòa - Chi cục Thuế khu vực Sông Hinh - Sơn Hòa
3 Chi cục Thuế huyện Tuy An Huyện Tuy An - Chi cục Thuế khu vực Tuy An - Đồng Xuân
4 Chi cục Thuế huyện Đồng Xuân Huyện Đồng Xuân - Chi cục Thuế khu vực Tuy An - Đồng Xuân

- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Bình theo Quyết định số 931/QĐ-BTC ngày 31/05/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:
STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
1 Chi cục Thuế huyện Tuyên Hóa Huyện Tuyên Hóa - Chi cục Thuế khu vực Tuyên Hóa - Minh Hóa
2 Chi cục Thuế huyện Minh Hóa Huyện Minh Hóa -  Chi cục Thuế khu vực Tuyên Hóa - Minh Hóa
3 Chi cục Thuế thị xã Ba Đồn Thị xã Ba Đồn - Chi cục Thuế khu vực Quảng Trạch - Ba Đồn
4 Chi cục Thuế huyện Quảng Trạch Huyện Quảng Trạch - Chi cục Thuế khu vực Quảng Trạch - Ba Đồn
5 Chi cục Thuế thành phố Đồng Hới Thành  phố Đồng Hới - Chi cục Thuế khu vực Đồng Hới - Quảng Ninh
6 Chi cục Thuế huyện Quảng Ninh Huyện Quảng Ninh - Chi cục Thuế khu vực Đồng Hới - Quảng Ninh

- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Tiền Giang theo Quyết định số 932/QĐ-BTC ngày 31/05/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:
STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
1 Chi cục Thuế thị xã Gò Công Thị xã Gò Công - Chi cục Thuế khu vực thị xã Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông
2 Chi cục Thuế huyện Gò Công Đông Huyện Gò Công Đông - Chi cục Thuế khu vực thị xã Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông
3 Chi cục Thuế huyện Tân Phú Đông Huyện Tân Phú Đông - Chi cục Thuế khu vực thị xã Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông
4 Chi cục Thuế huyện Châu Thành Huyện Châu Thành - Chi cục Thuế khu vực Châu Thành - Tân Phước
5 Chi cục Thuế huyện Tân Phước Huyện Tân Phước - Chi cục Thuế khu vực Châu Thành - Tân Phước
6 Chi cục Thuế thị xã Cai Lậy Thị xã Cai Lậy - Chi cục Thuế khu vực Cai Lậy
7 Chi cục Thuế huyện Cai Lậy Huyện Cai Lậy - Chi cục Thuế khu vực Cai Lậy
8 Chi cục Thuế huyện Gò Công Tây Huyện Gò Công Tây - Chi cục Thuế khu vực Gò Công Tây - Chợ Gạo
9 Chi cục Thuế huyện Chợ Gạo Huyện Chợ Gạo - Chi cục Thuế khu vực Gò Công Tây - Chợ Gạo

- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Phú Thọ theo Quyết định số 997/QĐ-BTC ngày 10/06/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:
STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
1 Chi cục Thuế huyện Thanh Ba Huyện Thanh Ba - Chi cục Thuế khu vực Thanh Ba - Hạ Hòa
2 Chi cục Thuế huyện Hạ Hòa Huyện Hạ Hòa - Chi cục Thuế khu vực Thanh Ba - Hạ Hòa
2.   Cập nhật một số lỗi và yêu cầu nghiệp vụ phát sinh của ứng dụng HTKK 4.1.9

2.1.    Chức năng kê khai tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (05/QTT-TNCN) tại bảng kê 05-3BK/QTT-TNCN và tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

-  Cập nhật bổ sung ràng buộc khi 2 MST của người nộp thuế cùng kê khai cho 1 MST người phụ thuộc trong cùng 1 năm thì sẽ đưa ra cảnh báo.

2.2.    Chức năng hiển thị thông báo các dòng dữ liệu sai đối với trường hợp tải bảng kê có dữ liệu lớn

-  Cập nhật hiển thị thông báo các dữ dữ liệu sai đối với chức năng tải bảng kê có dữ liệu lớn tại các tờ khai 01/XSBHDC và 05/QTT-TNCN.

2.3.    Chức năng kết xuất tờ khai Đề nghị hoàn thuế (01/ĐNHT)

-  Cập nhật chức năng “Kết xuất XML” hiển thị đủ dữ liệu “Mã loại hoàn” và “Mã lý do hoàn”.

2.4.    Chức năng kê khai bổ sung tờ khai Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (03/TNDN)

-  Cập nhật đúng công thức tính [Số ngày chậm nộp] KHBS tờ khai 03/TNDN đối với doanh nghiệp có năm tài chính bắt đầu từ 01/04.

2.5.    Chức năng kê khai Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (02/KK-TNCN)

-  Cập nhật hiển thị [Từ tháng – Đến tháng] trên tờ khai đúng với [Từ tháng – Đến tháng] trên màn hình nhập kỳ tính thuế.

2.6.    Chức năng in tờ khai Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC)

-  Cập nhật hiển thị đầy đủ dữ liệu cột [15] khi in dữ liệu trên tờ khai mẫu BC26/AC.

2.7.    Chức năng in tờ khai bổ sung Thuế nhà thầu nước ngoài (01/NTNN)

-  Cập nhật hiển thị đầy đủ dữ liệu khi in tờ khai bổ sung tờ khai 01/NTNN

2.8.    Chức năng kết xuất tờ khai cho công ty xổ số, bảo hiểm 01/XSBHDC

-  Cập nhật đúng dữ liệu của thẻ khi kết xuất tờ khai XML đối với tờ khai quý: <kyKKhaiTuNgay> lấy theo giá trị ngày bắt đầu của quý, <kyKKhaiDenNgay> lấy theo giá trị ngày cuối cùng của quý.

2.9.    Chức năng kết xuất tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản

Cập nhật dữ liệu thẻ <kyKKhai> khi kết xuất tờ khai đối với tờ khai theo kỳ thanh toán theo nguyên tắc: Kỳ kê khai kiểu quý, lấy theo giá trị [Từ ngày] trên thông tin của kỳ tính thuế.

Bắt đầu từ ngày 05/8/2019, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.2.0 thay cho các phiên bản trước đây.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK tại địa chỉ sau: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân nộp thuế được gửi đến cơ quan Thuế theo các số điện thoại, hộp thư hỗ trợ NNT về ứng dụng HTKK do cơ quan Thuế cung cấp.

Download ứng dụng HTKK 4.2.0
(Theo Tổng cục thuế)