Read more »

Xem tất cả

Hướng dẫn khai thuế bổ sung

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ----- Số: 2502/TCT-DNL V/v: khai bổ sung hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hanh phúc -------…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào