Công văn 31194/CTHN-TTHT điều chuyển tài sản giữa các đơn vị độc lập phải xuất hóa đơn

      TỔNG CỤC THUẾ                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  CỤC THUẾ TP HÀ NỘI                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              -------                                                                           ---------------

 Số: 31194/CTHN-TTHT                                                         Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2022

V/v xuất hóa đơn đối với hoạt động điều

chuyển tài sản

Kính gửi: Công ty TNHH Eiwo Rubber Mfg

(Đ/c: Lô K-5, Khu công nghiệp Thăng Long, Xã Võng La, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội - MST: 0101817623)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 220519/CV-ERM ghi ngày 19/5/2022 của Công ty TNHH Eiwo Rubber Mfg đề nghị giải đáp về việc xuất hóa đơn đối với hoạt động điều chuyển tài sản. Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 do Quốc hội ban hành.

+ Tại khoản 1 Điều 44 quy định như sau:

“Điều 44. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

…”

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng:

+ Tại khoản 7 Điều 5 quy định như sau:

“Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

7. Các trường hợp khác:

b) Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp; điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn.

Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một cơ sở kinh doanh thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải xuất hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định, trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 6 Điều này.

…”

- Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ:

+ Tại Điều 8 quy định loại hóa đơn:

“Hóa đơn quy định tại Nghị định này gồm các loại sau:

1. Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn dành cho các tổ chức khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ sử dụng cho các hoạt động:

a) Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong nội địa;

b) Hoạt động vận tải quốc tế;

c) Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

d) Xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài.

2. Hóa đơn bán hàng là hóa đơn dành cho các tổ chức, cá nhân như sau:

a) Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp sử dụng cho các hoạt động:

- Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong nội địa;

- Hoạt động vận tải quốc tế;

- Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

- Xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài.

b) Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng, dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”.

…”

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty TNHH Eiwo Rubber Mfg (đăng ký phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) thực hiện điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán độc lập thì Công ty phải xuất hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Công ty TNHH Eiwo Rubber Mfg căn cứ vào tình hình thực tế, đối chiếu với các quy định của pháp luật để thực hiện.

Trường hợp có vướng mắc về chính sách thuế, Công ty TNHH Eiwo Rubber Mfg có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra thuế số 2 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Eiwo Rubber Mfg được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                                          TL. CỤC TRƯỞNG
- Như trên;                                                                                              PHÓ CỤC TRƯỞNG
- Phòng TTKT2
- Phong NVDTPC;
- Website Cục thuế;
- Lưu: VT, TTHT (2).

                                                                                                             Nguyễn Tiến Trường

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn