Công văn 40747/CTHN-TTHT trả lời chính sách thuế về quà tặng nhân viên

Công văn 40747/CTHN-TTHT trả lời chính sách thuế về quà tặng nhân viên
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HÀ NỘI
-----
Số: 40747/CTHN-TTHT
V/v: vương mắc hóa đơn chi phí
tại đơn vị.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hanh phúc
----------
Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2022

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Thương mại điện tử Bưu chính Viettel
(Địa chỉ: Tòa nhà N2, Km số 2, Địa lộ Thăng Long, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm,
TP. Hà Nội; MST: 0105269946)

Ngày 25/07/2022, Cục thuế TP. Hà Nội nhận được công văn số 10/TMĐT-TC ngày 22/07/2022 của Công ty TNHH MTV Thương mại điện tử Bưu chính Viettel (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP. Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hadnh Luật thuế GTGT và Nghị ddonhj số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT, hướng dẫn nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT như sau:

"1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.
...".

- Căn cứ Khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT/BTC ngày 27/02/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ tài chính) quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

"Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác hướng dẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.
...".

- Căn cứ Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp:

"Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.
...
2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:
...".

- Căn cứ khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật và Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn như sau:

+ Tại Điều 2 quy định về các khoản thu nhập chịu thuế như sau:

"Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm:...

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:...

đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:...

đ.7) Các khoản lợi ích khác.

Các khoản lợi ích khác mà người sử dụng lao động chi cho người lao động như: chi trong các ngày nghỉ, lễ; thuê các dịch vụ tư vấn, thuê khai thuế cho đích danh một hoặc một nhóm cá nhân; chi cho người giúp việc gia đình như lái xe, người nấu ăn, người làm các công việc khác trong gia đình theo hợp đồng".

Căn cứ các quy định trên, Cục thuế TP. Hà Nội hướng dẫn nguyên tắc như sau:

- Về khấu trừ thuế GTGT:

Trường hợp Công ty TNHH MTV Thương mại điện tử Bưu chính Viettel mua hộp quà để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì thuế GTGT đầu của sản phẩm hộp quà này được khấu trừ tòan bộ nếu đáp ứng các điều kiện khấu trừ theo quy định tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT/BTC ngày 27/02/2015 của Bộ tài chính và việc khấu trừ thực hiện theo đúng nguyên tắc tại Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính.

- Về xác định thu nhập tính thuế TNCN đối với khoản chi thưởng:

Trường hợp Công ty chỉ thưởng đích danh một cá nhân hoặc một nhóm cá nhân được hưởng thì tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của cá nhân hoặc một nhóm cá nhân đó.

Trường hợp Công ty chi thưởng cho tập thể thì khoản thu nhập này không được xác định là thu nhập chịu thuế TNCN tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ tài chính.

Về tính chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi thưởng khuyến khích hoạt động sản xuất, kinh doanh:

Các khoản chi phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ tài chính và không thuộc các khoản chi không được trừ theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ tài chính.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, Công ty có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 6 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH MTV Thương mại điện tử Bưu chính Viettel được biết và thực hiện./
Nới nhận:
- Như trên;
- Phòng TTKT6;
- Phong NVDTPC;
- Website Cục Thuế;
- Lưu: VT, TTHT (2).


KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Tiến Trường

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn