Công văn 2819/TCT-CS về lệ phí trước bạ đối với tài sản gắn liền với đất

Công văn 2819/TCT-CS về lệ phí trước bạ đối với tài sản gắn liền với đất
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----
Số: 2819/TCT-CS
V/v: vướng mắc chính sách LPTB.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hanh phúc
----------
Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2022

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 7809/CTBTH-HKDCN ngày 21/06/2022 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận về hướng dẫn thực hiện chính sách về thu lệ phí trước bạ nhà của Công ty TNHH Làng Việt Nam, Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 2 Điều 26 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai năm 2013;

- Căn cứ Điều 4, Điều 8 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 18/01/2022 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp được nhà nước giao đất để thục hiện dự án kinh doanh gồm nhiều phần diện tích đất có mục đích sử dụng khác nhau để xây dựng các hạng mục công trình có mục đích sử dụng khác nhau, nay doanh nghiệp đăng ký quyền sử dụng đất. quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì mức thu lệ phí trước bạ được tính tối đa là 500 triệu đồng cho một lần cơ quan quản lý nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hứu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Thuận căn cứ quy định hiện hành nêu trên, thực tế hồ sơ, thông tin liên quan do Sở tài nguyên và Môi trường cung cấp để xác định mức thu lệ phí trước bạ đối với dự án Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao Làng Việt Nam.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Bình Thuận biết và thực hiện./.
Nới nhận:
- Như trên;
- PTCTr. Vũ Xuân Bách (để b/c);
- Vụ CST, PC, Cục QLCS (BTC);
- Vụ pháp chế-TCT;
- Lưu: VT, CS.


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNGHoàng Thị Hà Giang

Bản gốc (file pdf) Công văn 2819/TCT-CS ngày 03/08/2022 của Tổng Cục thuế:

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn