Công văn 4980/TCT-CS: thu nhập từ chuyển nhượng vốn được miễn thuế GTGT
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----
Số: 4980/TCT-CS
V/v: thuế GTGT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hanh phúc
----------
Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2023

Kính gửi: - Cục Thuế tỉnh Bình Dương;
                                                                                    - Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp BW Thành Phố Mới.
                                                                                  (Tầng 17, Becamex Tower, 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa,                                                                                      TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 03/07/2023/BWTPM ngày 21/7/2023 của Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp BW Thành Phố Mới, công văn số 3759/CTBDU-TTKT4 ngày 28/8/2023 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về chính sách thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm h khoản 1 Điều 75 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định quyền của chủ sở hữu công ty;

Căn cứ khoản 1 Điều 46 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định về đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Căn cứ Điều 26 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2013 quy định về thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp;

Căn cứ điểm d khoản 8 Điều 5 Luật thuế GTGT 13/2008/QH12 ngày 03/6/2018 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 ngày 09/6/2013) quy định đối tượng không chịu thuế;

Căn cứ khoản 2 Điều 3 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định đối tượng không chịu thuế;

Căn cứ điểm d khoản 8 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn đối tượng không chịu thuế.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Cục Thuế xác định nhà đầu tư BINH DUONG REAL ESTATE 1 LTD (nhà đầu tư nước ngoài) là chủ sở hữu 100% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Kinh doanh Đô thị Mapletree Việt Nam chuyển nhượng toàn bộ vốn góp cho Công ty TNHH Phát triển công nghiệp BW Thành phố mới để sản xuất kinh doanh theo đúng quy định pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về đầu tư và được xác định là hoạt động chuyển nhượng vốn thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Bình Dương Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp BW Thành Phố Mới được biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ PC, KK - TCT;
- Lưu: VT, CS.


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn