Công điện 12/CĐ-TCT áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu theo Nghị quyết 20

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----
Số: 12/CĐ-TCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hanh phúc
----------
Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2022


CÔNG ĐIỆN
VỀ VIỆC THỰC HIỆN ÁP DỤNG MỨC THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI XĂNG, DẦU, MỠ NHỜN THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 20/2022/UBTVQH15 NGÀY 06 THÁNG 07 NĂM 2022 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ điện:
 
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Vụ, Đơn vị trực thuộc Tổng cục Thuế.

Ngày 06/07/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 quy định về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn. Theo quy định tại Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 thì:

- Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 được quy định như sau:

TT Hàng hóa Đơn vị tínhMức thuế (đồng/ đơn vị hàng hóa)
01 Xăng, trừ etanol Lít1.000
02 Nhiên liệu bay Lít1.000
03 Dầu diesel Lít500
04 Dầu hỏa Lít300
05 Dầu mazut Lít300
06 Dầu nhờn Lít300
07 Mở nhờn Kg300

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 11 tháng 7 năm 2022.

- Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 được thực hiện theo quy định tại Mục I khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường.

- Không áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn quy định tại Mục I khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế chủ động tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn cho người nộp thuế trên địa bàn, đồng thời chỉ đạo các Chi cục Thuế trên địa bàn tỉnh, thành phố kịp thời triển khai thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo quy định tại Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 nêu trên./.
Nới nhận:
- Như trên;
- - Lãnh đạo Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (để báo cáo);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
(để phối hợp chỉ đạo thực hiện);
- Lưu: VT, CS.


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Xuân Bách

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn