Công văn 7562/CTTPHCM-TTHT biên lai điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-----
Số: 7562/CTTPHCM-TTHT
V/v:biên lai điện tử
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hanh phúc
----------
Thành phố Hồ Chính Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2022

Kính gửi: Tổ chức được giao thu Phí, Lệ Phí trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ. Ngày 17/09/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP .

Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 của Bộ Tài chính quy định, hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2022.

Trong quá trình triển khai áp dụng biên lai điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC , Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã tiếp nhận nhiều vướng mắc của các tổ chức về việc áp dụng biên lai điện tử theo quy định mới, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn như sau:

Trước khi sử dụng biên lai doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh, tổ chức thu thuế, phí, lệ phí phải thực hiện đăng ký sử dụng với cơ quan thuế hoặc thực hiện thông báo phát hành theo quy định tại Điều 15, Điều 34 và khoản 1 Điều 36 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Đối với biên lai do cơ quan thuế đặt in, cơ quan thuế thực hiện thông báo phát hành theo khoản 3 Điều 24 và khoản 2 Điều 36 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP .

Trình tự, thủ tục về chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng biên lai áp dụng theo quy định tại Mục 3 quy định về biên lai giấy theo hình thức đặt in, tự in tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP (Điều 35, Điều 36, Điều 37, Điều 39).

Báo cáo tình hình sử dụng biên lai đặt in, tự in hoặc biên lai mua của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 29, Điều 38 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Lưu ý:

- Trường hợp tổ chức còn tồn biên lai thu phí, lệ phí theo Mẫu hướng dẫn tại Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và biên lai thu thuế được in theo Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC ngày 13/4/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế được tiếp tục sử dụng.

- Trường hợp tổ chức đã sử dụng hết biên lai thuế, biên lai thu phí, lệ phí theo Mẫu hướng dẫn tại Thông tư số 303/2016/TT-BTC và Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC thì sử dụng Mẫu theo quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kho bạc nhà nước.

- Trường hợp cơ quan thuế thông báo chuyển đổi để áp dụng biên lai điện tử theo định dạng của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì tổ chức thực hiện chuyển đổi để áp dụng và thực hiện đăng ký sử dụng, thông báo phát hành, báo cáo tình hình sử dụng theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

- Mẫu biên lai tiếp tục sử dụng theo Mẫu theo quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP (Mẫu 03b1 và Mẫu 03b2) ngày 20/01/2020 của Chính phủ. Ký hiệu, mẫu số biên lai thì áp dụng theo quy định tại I.B ban hành kèm theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC về mẫu ký hiệu ghi trên biên lai.

Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các tổ chức được biết và thực hiện./.
Nới nhận:
- Tổ chức được giao thu P_LP;
- Các Phòng, Chi Cục Thuế (để biết);
- Tổng Cục Thuế (để báo cáo);
- Lưu: VT, TTHT, Web.
(pvpthao.20b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Tiến Dũng

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn