Công văn 33224/CTHN-TTHT hướng dẫn khai thuế TNDN chi nhánh phụ thuộc khác tỉnh

Công văn 33224/CTHN-TTHT hướng dẫn khai thuế TNDN chi nhánh phụ thuộc khác tỉnh
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HÀ NỘI
-----
Số: 33224/CTHN-TTHT
V/v: quyết toán thuế TNDN đối với
đơn vị phụ thuộc khác tỉnh được
hưởng ưu đãi thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hanh phúc
----------
Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2022

Kính gửi: CN Công ty TNHH Bosch Global Software Technologies tại Hà Nội
Đ/c Tầng 14, Capital Place, số 19 Liễu Giai, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình
TP. Hà Nội, MST: 0310409233-001

Cục thuế TP. Hà Nội nhận được công văn số 02/2022/BGSV-HN ngày 08/06/2022 Chi nhánh Công ty TNHH Bosch Global Software Technologies tại Hà Nội (sau đây gọi tắt là Chi nhánh) hỏi về quyết toán thuế TNDN đối với đơn vị phụ thuộc khác tỉnh được hưởng ưu đãi thuế, Cục thuế TP. Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế:

"Người nộp thuế thực hiện các quy định về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 45 Luật Quản lý thuế và các quy định sau đây:
...
h) Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tại nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh có thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.
...".

- Căn cứ Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế:

+ Tại Khoản 8 Điều 3 quy định về giải thích từ ngữ:

"8. “Đơn vị phụ thuộc” bao gồm chi nhánh, văn phòng đại diện.".

+ Tại Điều 17 quy định về khai thuế, tính thuế, quyết toán thuế, phân bổ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp:

"Điều 17. Khai thuế, tính thuế, quyết toán thuế, phân bổ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Các trường hợp được phân bổ:

... c) Đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh là cơ sở sản xuất;

2. Phương pháp phân bổ:

... c) Phân bổ thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đối với người nộp thuế có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh là cơ sở sản xuất:

Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tại từng tỉnh nơi có cơ sở sản xuất bằng (=) số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của hoạt động sản xuất, kinh doanh nhân (x) với tỷ lệ (%) chi phí của từng cơ sở sản xuất trên tổng chi phí của người nộp thuế (không bao gồm chi phí của hoạt động được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp). Chi phí để xác định tỷ lệ phân bổ là chi phí thực tế phát sinh của kỳ tính thuế.

Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của hoạt động sản xuất, kinh doanh không bao gồm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho hoạt động được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của hoạt động được hưởng ưu đãi được xác định theo kết quả sản xuất kinh doanh của hoạt động được hưởng ưu đãi và mức ưu đãi được hưởng.

... 3. Khai thuế, quyết toán thuế, nộp thuế:

... c) Đối với đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh là cơ sở sản xuất:

c.1) Khai thuế, tạm nộp thuế hàng quý:

Người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế quý nhưng phải xác định số thuế tạm nộp hàng quý theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP để nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tại từng tỉnh nơi có cơ sở sản xuất, bao gồm cả nơi có đơn vị được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

c.2) Quyết toán thuế:

Người nộp thuế khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh theo mẫu số 03/TNDN, nộp phụ lục bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho các địa phương nơi được hưởng nguồn thu đối với cơ sở sản xuất theo mẫu số 03-8/TNDN ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư này cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp; nộp số tiền thuế phân bổ cho từng tỉnh nơi có cơ sở sản xuất theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Thông tư này.

Riêng hoạt động được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thì người nộp thuế khai quyết toán thuế theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư này tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp, xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của hoạt động được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03-3A/TNDN, 03-3B/TNDN, 03-3C/TNDN, 03-3D/TNDN ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư này và nộp tại cơ quan thuế nơi có đơn vị được hưởng ưu đãi khác tỉnh và cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Trường hợp số thuế đã tạm nộp theo quý nhỏ hơn số thuế phải nộp phân bổ cho từng tỉnh theo quyết toán thuế thì người nộp thuế phải nộp số thuế còn thiếu cho từng tỉnh. Trường hợp số thuế đã tạm nộp theo quý lớn hơn số thuế phân bổ cho từng tỉnh thì được xác định là số thuế nộp thừa và xử lý theo quy định tại Điều 60 Luật Quản lý thuế và Điều 25 Thông tư này.".

Căn cứ quy định nêu trên, Cục thuế TP. Hà Nội có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty có chi nhánh hạch toán phụj thuộc khác tỉnh có hoạt động được hưởng ưu đãi thuế TNDN thì Công ty khai quyết toán thuế theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp, xác điịnh số thuế TNDN phải nộp của hoạt động được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo mẫu số 03-03A/TNDN, 03-03B/TNDN, 03-03C/TNDN, 03-03D/TNDN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC và nộp tại cơ quan thuế nơi có đơn vị được hưởng ưu đãi khác tỉnh và cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn nướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục thuế TP. Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi,gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Thanh tra- Kiểm tra số 1 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục thuế TP. Hà Nội trả lời để Chi nhánh Công ty TNHH Bosch Global Software Technologies tại Hà Nội được biết và thực hiện,/.
Nới nhận:
- Như trên;
- Phòng TTKT1;
- Phong NVDTPC;
- Website CTHN;
- Lưu: VT, TTHT (2).


KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Tiến Trường

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn