Công văn 7563/CTTPHCM-TTHT về chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

        TỔNG CỤC THUẾ                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              -------                                                                           ---------------

Số: 7563/CTTPHCM-TTHT                                       Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2022

V/v: chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá

nhân

Kính gửi: Các Tổ chức chi trả thu nhập trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ. Ngày 17/09/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP .

Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 của Bộ Tài chính quy định, hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2022.

Trong quá trình triển khai áp dụng chứng từ khấu trừ thuế điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC , Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã tiếp nhận nhiều vướng mắc của các tổ chức về việc áp dụng chứng từ khấu trừ thuế điện tử theo quy định mới, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn như sau:

1. Xử lý chuyển tiếp về chứng từ khấu trừ thuế

Trước thời điểm 01/07/2022, các Tổ chức chi trả thu nhập sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN (mẫu số CTT56) theo hình thức: Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính (ví dụ ký hiệu AB/2010/T) theo quy định tại Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính (và văn bản sửa đổi, bổ sung là Quyết định số 814/QĐ-BTC ngày 15/4/2010) hoặc được cấp chứng từ giấy do cơ quan thuế đặt in (ví dụ ký hiệu AB/2011) theo quy định tại Quyết định số 102/2008/QĐ-BTC ngày 12/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mẫu chứng từ thu thuế thu nhập cá nhân chỉ được sử dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Trường hợp các tổ chức khấu trừ thuế TNCN đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin được áp dụng hình thức chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và thực hiện các thủ tục đăng ký, sử dụng theo hướng dẫn tại Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính.

Từ ngày 01/07/2022, các tổ chức khấu trừ thuế TNCN bắt buộc phải chuyển đổi áp dụng chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Thủ tục đăng ký, sử dụng theo thủ tục đăng ký chứng từ khấu trừ tự in theo Thông tư số 37/2010/TT-BTC .

Tổ chức khấu trừ thuế TNCN khi sử dụng chứng từ theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP theo hình thức điện tử tự xây dựng hệ thống phần mềm để sử dụng chứng từ điện tử đảm bảo các nội dung bắt buộc theo quy định tại khoản 1 Điều 32 quy định về nội dung chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

Chứng từ điện tử phải được hiển thị đầy đủ, chính xác các nội dung của chứng từ đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch để người sử dụng có thể đọc được bằng phương tiện điện tử.

Lưu ý:

Từ ngày 01/07/2022, cơ quan thuế hủy bỏ hiệu lực việc chấp thuận sử dụng chứng từ khấu trừ tự in đã trả lời chấp nhận cho các Tổ chức chi trả thu nhập. Các Tổ chức chi trả thu nhập chỉ được sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Đối với Chứng từ khấu trừ thuế TNCN do cơ quan thuế cấp còn tồn thì các Tổ chức chi trả thu nhập thực hiện gạch chéo lưu giữ tại quyển và điền vào phần sử dụng tại cột xóa bỏ trong Bảng kê thanh toán biên lai (mẫu: CTT25/AC).

Các Tổ chức chi trả thu nhập tự xây dựng hệ thống phần mềm để sử dụng chứng từ điện tử mà không bắt buộc phải thông qua đơn vị cung cấp giải pháp, đảm bảo các nội dung bắt buộc theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định 123/2020/NĐ-CP .

2. Đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP:

Tổ chức trả thu nhập có nhu cầu sử dụng chứng từ khấu trừ phải nộp hồ sơ cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý qua Cổng thông tin thuedientu. Hồ sơ bao gồm: Thông báo phát hành chứng từ khấu trừ. Sử dụng mẫu thông báo phát hành biên lai 02/PH-BLG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP để thông báo phát hành cho chứng từ khấu trừ thuế điện tử. Trường hợp Cổng thông tin thuedientu (ứng dụng HTKK) chưa cập nhật mẫu 02/PH-BLG thì các tổ chức chi trả thu nhập gửi hồ sơ đến cổng hcmtax.

Lưu ý: Đối với các tổ chức chi trả thu nhập là văn phòng đại diện chưa có chữ ký số, để tiết kiệm chi phí, văn phòng đại diện có thể đăng ký chữ ký số được cấp một lần có hiệu lực sử dụng chỉ trong vòng 5 ngày.

Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các tổ chức được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                                        KT. CỤC TRƯỞNG

- Tổ chức chi trả thu nhập;                                                                        PHÓ CỤC TRƯỞNG

- Các Phòng, Chi Cục Thuế (để biết);

- Tổng Cục Thuế (để báo cáo);

- Lưu: VT, TTHT, Web.                                                                             Nguyễn Tiến Dũng

(pvpthao.20b)

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn