Công văn 2825/TCT-CS ưu đãi thuế TNDN trong lĩnh vực môi trường

Công văn 2825/TCT-CS ưu đãi thuế TNDN trong lĩnh vực môi trường
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----
Số: 2825/TCT-CS
V/v:chính sách thuế.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hanh phúc
----------
Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2022

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2105/CT-TTKT1 ngày 21/3/2022, công văn số 3278/CT-TTKT1 ngày 21/4/2022 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vướng mắc về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Công ty TNHH Zinc Oxide Corporation Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 7 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 14/2008/QH12; khoản 1 Điều 15 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN; điểm 12 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP; khoản 3 Điều 19 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;

- Căn cứ Thông tư số 212/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện XHH: Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008; Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013; Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016;

- Căn cứ loại hình Cơ sở xử lý chất thải nguy hại được quy định tại STT 4 Mục V Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 và được sửa đổi tại STT 4 Mục VI Danh mục sửa đổi, bổ sung ban hành kèm theo Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 6/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường được thực hiện theo quy định tại Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp, Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013, Nghị định số 12/2015/NĐ-CP , Thông tư số 212/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp Công ty TNHH Zinc Oxide Corporation Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực môi trường nếu đáp ứng điều kiện về Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực môi trường đối với loại hình cơ sở xử lý chất thải rắn nguy hại ban hành kèm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 và Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/05/2013) thì Công ty được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập từ hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực môi trường theo điều kiện thực tế đáp ứng.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu căn cứ quy định nêu trên và tình hình thực tế của doanh nghiệp để hướng dẫn đơn vị thực hiện đúng quy định./.
Nới nhận:
- Như trên;
- PTCTr. Vũ Xuân Bách (để b/c);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (3b).


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNGMạnh Thị Tuyết Mai

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn