Công văn 3377/TCHQ-TXNK: không miễn thuế xuất khẩu đối với sản phẩm tái chế

Công văn 3377/TCHQ-TXNK: không miễn thuế xuất khẩu đối với sản phẩm tái chế
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----
Số: 3377/TCHQ-TXNK
V/v:chính sách đối với sản phẩm được
sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hanh phúc
----------
Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2022

Kính gửi: Công ty TNHH Làng nghề Đông Mai.
(Thôn Đông Mai, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên)

Trả lời vướng mắc liên quan đến áp dụng chính sách thuế đối với sản phẩm chỉ tái chế tại công văn số 170622/CV/ĐM ngày 17/6/2022 của Công ty TNHH Làng nghề Đông Mai, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc ưu đãi cho doanh nghiệp sản xuất, cung cấp công nghệ, thiết bị, sản phẩm và dịch vụ phục vụ các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo danh mục hoạt động bảo vệ môi trường

Căn cứ khoản 2 Điều 141 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 quy định: “Các hoạt động đầu tư kinh doanh về bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ bao gồm:

a) Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề thu gom, xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng chất thải;

b) Doanh nghiệp sản xuất, cung cấp công nghệ, thiết bị, sản phẩm và dịch vụ phục vụ các yêu cầu về bảo vệ môi trường gồm công nghệ xử lý chất thải kết hợp thu hồi năng lượng; công nghệ tiết kiệm năng lượng; dịch vụ xử lý nước thải sinh hoạt tập trung; dịch vụ quan trắc môi trường xung quanh; dịch vụ vận tải công cộng sử dụng năng lượng điện, nhiên liệu tái tạo; sản xuất năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; sản xuất, cung cấp thiết bị quan trắc môi trường, thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt tại chỗ, sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường được chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam”.

Căn cứ khoản 1 Điều 131 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định về đối tượng được ưu đãi, hỗ trợ về bảo vệ môi trường: “Đối tượng được ưu đãi, hỗ trợ bao gồm các tổ chức, cá nhân có hoạt động đầu tư công trình bảo vệ môi trường; hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ về bảo vệ môi trường thuộc dự án, ngành, nghề ưu đãi đầu tư được quy định tại Phụ lục XXX ban hành kèm theo Nghị định này”.

Căn cứ khoản 2 Điều 134 Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định về ưu đãi về thuế, phí và lệ phí “Ưu đãi các chính sách thuế, phí, lệ phí khác được thực hiện theo quy định của pháp Iuật về thuế, phí, lệ phí”.

Căn cứ tiết đ mục 2 Phụ lục XXX ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định doanh nghiệp sản xuất, cung cấp công nghệ, thiết bị và dịch vụ phục vụ các yêu cầu về bảo vệ môi trường bao gồm sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải đáp ứng các quy định của pháp luật chất lượng sản phẩm hàng hóa thuộc danh mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ về bảo vệ môi trường thuộc dự án, ngành, nghề ưu đãi đầu tư được quy định tại Danh mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi các chính sách thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí.

Đề nghị Công ty TNHH Làng Nghề Đông Mai nghiên cứu các quy định nêu trên để thực hiện.

2. Về việc xuất khẩu sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải

Căn cứ điểm b khoản 19 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định: “Sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải thuộc trường hợp được miễn thuế xuất khẩu;

Căn cứ khoản 3 Điều 25 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định “Căn cứ để xác định sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải thực hiện theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường”;

Căn cứ quy định nêu trên, hiện nay pháp luật không có quy định về việc miễn thuế xuất khẩu đối với trường hợp doanh nghiệp tái chế xử lý chất thải bán cho doanh nghiệp khác để xuất khẩu. Do đó, trường hợp Công ty TNHH Làng nghề Đông Mai bán lại sản phẩm chỉ tái chế cho Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Vân Long CDC để xuất khẩu thì không thuộc đối tượng được miễn thuế xuất khẩu.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty TNHH Làng nghề Đông Mai được biết./.
Nới nhận:
- Như trên;
- PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-CST (03b).


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNGNông Phi Quảng

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn