Công văn 36814/CTHN-TTHT về xuất hóa đơn khoản thu hộ, chi hộ

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HÀ NỘI
-----
Số: 36814/CTHN-TTHT
V/v: xuất hóa đơn, kê khai, nộp thuế đối,
với nguồn thu hộ, chi hộ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hanh phúc
----------
Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2022

Kính gửi: Trung tâm xúc tiến đầu tư Phía Bắc
MST: 0105193133
(Địa chỉ: 65 Văn Miếu, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, TP Hà Nội)

Trả lời văn bản số 06/TTPB-HCQT ngày 29/6/2022 của Trung tâm xúc tiến đầu tư Phía Bắc (sau đây gọi tắt là Trung tâm) về việc xuất hóa đơn, kê khai, nộp thuế đối với nguồn thu hộ, chi hộ, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ:

+ Tại Điều 4 quy định nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ:

1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này...

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT:

+ Tại Điều 5 quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:
“…

7. Các trường hợp khác:

d) Các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của cơ sở kinh doanh...

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Trường hợp Trung tâm sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Đối với các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của Trung tâm thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo quy định tại điểm d Khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Đề nghị Trung tâm căn cứ tình hình thực tế, đối chiếu với các văn bản pháp luật về thuế để thực hiện đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, Trung tâm có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - kiểm tra số 6 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Trung tâm xúc tiến đầu tư Phía Bắc được biết và thực hiện./.
Nới nhận:
- Như trên;
- Phòng TTKT6;
- Phong NVDTPC;
- Website Cục Thuế;
- Lưu: VT, TTHT (2).


KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Tiến Trường

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn