Công văn 36819/CTHN-TTHT về khoản chi tiền học phí cho con của người lao động nước ngoài

Công văn 36819/CTHN-TTHT về khoản chi tiền học phí cho con của người lao động nước ngoài
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HÀ NỘI
-----
Số: 36819/CTHN-TTHT
V/v: thu nhập chịu thuế TNCN
khoản tiền học phí cho con của
người lao động nước ngoài
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hanh phúc
----------
Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2022

Kính gửi: Công ty TNHH Cốc Cốc
(Đ/c: Tầng 8, Tòa nhà Đa năng ICON4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội - MST: 0102963440)

Trả lời công văn số 0628/CV-CC của Công ty TNHH Cốc Cốc (sau đây gọi tắt là Công ty) vướng mắc về khoản tiền học phí cho con của người lao động nước ngoài, Cục thuế TP. Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ điểm 2.6 khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp:

"Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

... 2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

... 2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

... Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với người nước ngoài trong đó có ghi khoản chi về tiền học cho con của người nước ngoài học tại Việt Nam theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông được doanh nghiệp trả có tính chất tiền lương, tiền công và có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.
...".

- Căn cứ điểm g khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân quy định về người nộp thuế:

"Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

... 2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

... g) Không tính vào thu nhập chịu thuế đối với các khoản sau:

... g.7)  Khoản tiền học phí cho con của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam học tại Việt Nam, con của người lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài học tại nước ngoài theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông do người sử dụng lao động trả hộ.
...".

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục thuế TP. Hà Nội có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty có khoản chi về tiền học cho con của người lao động nước ngoài tại Việt Nam theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông thì việc xác định chi phí được trừ tính thuế thu nhập doanh nghiệp và nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân người lao động thực hiện theo hướng tại điểm 2.6 khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC và điểm g khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ tài chính.

Vướng mắc về cá nhân có 2 hộ chiếu, 2 quốc tịch, trong đó có quốc tịch và hộ chiếu Việt Nam có được xác định là người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam hay không, không thuộc thẩm quyền của Cơ quan Thuế. Đề nghị Công ty nghiên cứu Luật Quốc tịch Việt Nam và các văn bản pháp luật có liên quan và đối chiếu với tình hình thực tế để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdtgov.vn hoặc liên hệ với Phòng thanh tra - Kiểm tra số 1 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Cốc Cốc được biết và thực hiện./.
Nới nhận:
- Như trên;
- Phòng TTKT1;
- Phong NVDTPC;
- Website Cục Thuế;
- Lưu: VT, TTHT (2).


KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Tiến Trường

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn