Công văn 37366/CTHN-TTHT trả lời về việc xuất hóa đơn cho thuê lại văn phòng

Công văn 37366/CTHN-TTHT trả lời về việc xuất hóa đơn cho thuê lại văn phòng
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HÀ NỘI
-----
Số: 37366/CTHN-TTHT
V/v: xuất hóa đơn cho thuê lại văn phòng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hanh phúc
----------
Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2022

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư Phú Tâm
(Địa chỉ: Căn B03-L05, Phân khu A, khu đô thị mới Dương Nội, phường Dương
Nội, quận Hà Đông, TP. Hà Nội; MST: 0109575084)

Trả lời công văn số 01/2022/CV-PT đề ngày 18/07/2022 của Công ty cổ phần đầu tư Phú Tâm (sau đây gọi tắt lad Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP. Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ, quy định về quy tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ.

"1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.
...".

- Căn cứ Điều 475 Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội:

"Điều 475. Cho thuê lại

Bên thuê có quyền cho thuê lại tài sản mà mình đã thuê, nếu được bên cho thuê đồng ý."

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, có cung cấp dịch vụ cho thuê lại văn phòng (Công ty thuê nhà của cá nhân để làm văn phòng và được bên cho thuê đồng ý cho thuê lại phần diện tích văn phòng không sử dụng hết), nếu việc cho thuê lại theo đúng quy định của pháp luật thì Công ty phải lập hóa đơn để giao cho người mua khi cung cấp dịch vụ theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Đề nghị Công ty căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị và đối chiếu với các quy định tại các văn bản pháp luật nêu trên để thực hiện đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục thuế TP. Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi,gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra- Kiểm tra số 9 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục thuế TP. Hà Nội trả lời để Công ty cổ phần đầu tư Phú Tâm được biết và thực hiện,/.
Nới nhận:
- Như trên;
- Phòng TTKT9;
- Phong NVDTPC;
- Website Cục thuế;
- Lưu: VT, TTHT (2).


KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Tiến Trường

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn