Công văn 38832/CTHN-TTHT hướng dẫn xuất hóa đơn cho khách hàng

Công văn 38832/CTHN-TTHT hướng dẫn xuất hóa đơn cho khách hàng
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HÀ NỘI
-----
Số: 38832/CTHN-TTHT
V/v: xuất hóa đơn cho khách hàng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hanh phúc
----------
Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2022

Kính gửi: Ngân hàngThương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - 
Chi nhánh Quang Trung
Địa chỉ: số 53 phố Quang Trung, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. HÀ Nội
MST: 0100150619-082

- Cục thuế TP. Hà Nội nhận được công văn số 15/BIDV.QT-KHTC ngày 22/07/2022 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quang Trung (sau đây gọi tắt là Chi nhánh Quang Trung) hỏi về việc xuất hóa đơn, Cục thuế TP. Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

+ Tại Khoản 7 Điều 3 giải thích từ ngữ.

"7. Hóa đơn, chứng từ hợp pháp là hóa đơn, chứng từ đảm bảo đúng, đầy đủ về hình thức và nội dung theo quy định tại Nghị định này.".

+ Tại Điều 4 quy định nguyên tắc lập. quản lý, sử dung hóa đơn, chứng từ:

"1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.".

+ Tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 10 quy định nội dung hóa đơn:

"4. Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán

Trên hóa đơn phải thể hiện tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán theo đúng tên, địa chỉ, mã số thuế ghi tại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế, thông báo mã số thuế, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.

5. Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua

a) Trường hợp người mua là cơ sở kinh doanh có mã số thuế thì tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua thể hiện trên hóa đơn phải ghi theo đúng tại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế, thông báo mã số thuế, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.
...".

Căn cứ quy định trên, Cục thuế TP. Hà Nội có ý kiến nhứ sau:

Trường hợp Chi nhánh Quang Trung ký hợp đồng với Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền hình, mã số thuế 0101567589-008 để cung cấp dịch vụ thì tên đơn vị mua trên hóa đơn phải theo đúng tên khách hàng và mã số thuế trên hợp đồng đã ký theo Khoản 4, Khoản 5 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, Chi nhánh Quang Trung có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdtgov.vn hoặc liên hệ với Phòng thanh tra - Kiểm tra số 8 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.
Nới nhận:
- Như trên;
- TCT (để báo cáo;)
- Phòng TTKT8;
- Phong NVDTPC;
- Website Cục Thuế;
- Lưu: VT, TTHT (2).


KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Tiến Trường

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn