Công văn 43412/CTHN-TTHT sử dụng hóa đơn bán hàng khi xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài

Công văn 43412/CTHN-TTHT sử dụng hóa đơn bán hàng khi xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HÀ NỘI
-----
Số: 43412/CTHN-TTHT
V/v: sử dụng hóa đơn bán hàng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hanh phúc
----------
Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2022

Kính gửi: Công ty TNHH đồ chơi Chee Wah
(Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP. Hà
Nội - MST: 050055608)

Trả lời công văn số 05/2022/CV/CW-CTHN ngày 24/08/2002 của Công ty TNHH đồ chơi Chee Wah (sau đây gọi tắt là Công ty) về việc sử dụng hóa đơn bán hàng điện tử, Cục thuế TP. Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ:

+ Tại Điều 4 quy định về nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ:

"1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này...".

+ Tại Điều 8 quy định loại hóa đơn:

"Hóa đơn quy định tại Nghị định này gồm các loại sau:
...

2. Hóa đơn bán hàng là hóa đơn dành cho các tổ chức, cá nhân như sau:

a) Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp sử dụng cho các hoạt động:

- Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong nội địa;

- Hoạt động vận tải quốc tế;

- Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

- Xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài...".

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục thuế TP. Hà Nội có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ thì khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123//2020/NĐ-CP. Trường hợp Công ty khai, tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì khi xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, Công ty sử dụng hóa đơn bán hàng theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, Chi nhánh Công ty có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 1 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty TNHH đồ chơi Chee Wah được biết và thực hiện./.
Nới nhận:
- Như trên;
- PhòngTTKT1;
- Phong NVDTPC;
- Website Cục Thuế
- Lưu: VT, TTHT (2).


KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Tiến Trường

Bản gốc (file pdf) Công văn 43412/CTHN-TTHT ngày 05/09/2022 của Cục thuế TP. Hà Nội:

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn