Công văn 47499/CTHN-TTHT hướng dẫn tính thuế GTGT đối với hàng cho, biếu tặng

Công văn 47499/CTHN-TTHT hướng dẫn tính thuế GTGT đối với hàng cho, biếu tặng
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HÀ NỘI
-----
Số: 47499/CTHN-TTHT
V/v: tính thuế GTGT đối với
hàng cho, biếu tặng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hanh phúc
----------
Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2022

Kính gửi: Công ty Cổ phần Phát triển WIN ENERGY
Mã số thuế: 0108318246
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Toerco, số 273, phố Kim Mã, phường Giảng võ, quân
Ba Đình, TP Hà Nội.

Trả lời công văn số 59/2022WED/CV-FAD đề ngày 07/09/2022 của Công ty Cổ phần Phát triển WIN ENERGY (gọi tắt là Công ty) về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ:

+ Tại Điều 4 quy định như sau:

Điều 4. Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ

1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hoá dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hoá) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.
…”

+ Tại Điều 10. Nội dung của hóa đơn

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng:

+ Tại Điều 7 quy định như sau:

Điều 7. Giá tính thuế
...
3. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.
…”

Căn cứ các quy định trên, Cục thuế TP. Hà Nội có ý kiến như sau:

Công ty phải lập hóa đơn với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu tặng khách hàng, trên hóa đơn phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Giá tính thuế đối với hàng hóa, dịch vụ cho, biếu, tặng Công ty thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Công ty căn cứ vào quy định pháp luật, đối chiếu với tình hình thực tế để thực hiện.

Trong qua trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, Công ty có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm Tra số 2 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH điện Stanley Việt Nam được biết và thực hiện./.
Nới nhận:
- Như trên;
- Phòng TTKT2;
- Phong NVDTPC;
- Website Cục Thuế
- Lưu: VT, TTHT (2).


KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Tiến Trường


Bản gốc (file pdf) Công văn 47499/CTHN-TTH ngày 29/09/2022 của Cục thuế TP. Hà Nội hướng dẫn tính thuế GTGT đối với hàng cho, biếu tặng:

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn