Công văn 3783/TCT-KK hoàn trả tiền gốc và lãi khoản tiền phạt không đúng quy định cho DN

Công văn 3783/TCT-KK hoàn trả tiền gốc và lãi khoản tiền phạt không đúng quy định cho DN
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----
Số: 3783/TCT-KK
V/v: hoàn trả tiền thuế nộp thừa và tiền lãi
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hanh phúc
----------
Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2022

Kính gửi: Công ty TNHH Kim Thạch

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 04/KT ngày 10/8/2022 của Công ty TNHH Kim Thạch (mã số thuế: 1400420882; địa chỉ: QL 80, ấp Tân Thuận, xã Tân Thuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp - sau đây gọi là Công ty) về việc hoàn trả tiền thuế nộp thừa và tiền lãi theo Luật Quản lý thuế. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14:

- Khoản 2 và khoản 3 Điều 61 về nộp thuế trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện

“2. Trường hợp số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt được xác định theo quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản án, quyết định của Tòa án thì người nộp thuế được hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa.

Người nộp thuế có quyền yêu cầu cơ quan quản lý thuế trả tiền lãi theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa. Nguồn tiền trả lãi được chi trả từ ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

3. Thủ tục xử lý đối với trường hợp số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt được xác định theo quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản án, quyết định của Tòa án được thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 60 của Luật này.”.

- Khoản 5 Điều 60 về xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa: "5. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thẩm quyền, thủ tục xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa quy định tại Điều này.".

Căn cứ quy định hoàn nộp thừa tại các Điều từ Điều 41 đến Điều 48 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Căn cứ quy định tại khoản 1 và khoản 9 Điều 17, khoản 1 Điều 22, khoản 4 Điều 23, Điều 44, Điều 60 và Điều 64 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 10/2017/QH14.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Kim Thạch đã nộp đủ tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp theo Quyết định số 333/QĐ-CT ngày 26/4/2014 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về việc xử lý vi phạm pháp luật về thuế qua thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế (bao gồm cả tiền chậm nộp so với thời hạn quy định trong quyết định xử lý), sau đó được Tòa án phúc thẩm thành phố Hồ Chí Minh có Bản án số 214/2022/HC-PT ngày 28/3/2022 công nhận việc khiếu kiện Quyết định số 333/QĐ-CT nêu trên là đúng thì Công ty và Cục Thuế thực hiện trình tự thủ tục xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC nêu trên.

Trường hợp Công ty có văn bản đề nghị Cục Thuế trả tiền lãi tính trên số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa có liên quan thì Cục Thuế căn cứ quy định pháp luật nêu trên và đề nghị của Công ty để thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Kim Thạch được biết./.
Nới nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Các Vụ: PC, CS, TVQT (TCT);
- Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp;
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK.


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾLê Thị Duyên Hải

Bản gốc (file pdf) Công văn 3783/TCT-KK ngày 13/10/2022 của Tổng Cục thuế:

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn