Được miễn thuế xuất khẩu đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải?

Được miễn thuế xuất khẩu đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải?
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----
Số: 4508/TCHQ-TXNK
V/v: miễn thuế xuất khẩu đối với sản
phẩm được sản xuất từ hoạt động
tái chế, xử lý chất thải
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hanh phúc
----------
Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2022

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Môi trường Nguyệt Minh 2.
(Lô HF15, đường số 4, KCN Xuyên Á, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An)

Trả lời công văn số 54/2022/NM2 ngày 10/10/2022 của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Môi trường Nguyệt Minh 2 (do Văn phòng Chính phủ chuyển theo công văn số 2036/PC-VPCP ngày 14/10/2022) về chính sách thuế xuất khẩu đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 131 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định về đối tượng được ưu đãi, hỗ trợ về bảo vệ môi trường: “Đối tượng được ưu đãi, hỗ trợ bao gồm các tổ chức, cá nhân có hoạt động đầu tư công trình bảo vệ môi trường, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ về bảo vệ môi trường thuộc dự án, ngành, nghề ưu đãi đầu tư được quy định tại Phụ lục XXX ban hành kèm theo Nghị định này”.

Căn cứ khoản 2 Điều 134 Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định về ưu đãi về thuế, phí và lệ phí “Ưu đãi các chính sách thuế, phí, lệ phí khác được thực hiện theo quy định của pháp lượt về thuế, phí, lệ phí”.

Căn cứ tiết đ mục 2 Phụ lục XXX ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định doanh nghiệp sản xuất, cung cấp công nghệ, thiết bị và dịch vụ phục vụ các yêu cầu về bảo vệ môi trường bao gồm sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải đáp ứng các quy định của pháp luật chất lượng, sản phẩm hàng hóa thuộc danh mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ.

Căn cứ điểm b khoản 19 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định “Sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải” thuộc trường hợp được miễn thuế xuất khẩu;

Căn cứ khoản 3 Điều 25 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định: “Căn cứ để xác định sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải thực hiện theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường”;

Căn cứ khoản 6 Điều 40 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định: “Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Danh mục hoặc tiêu chí để xác định sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải”.

Căn cứ quy định trên thì sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải được miễn thuế xuất khẩu và căn cứ để xác định sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải thực hiện theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tuy nhiên, từ ngày 10/01/2022 (ngày Nghị định 08/2022/NĐ-CP có hiệu lực) Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa ban hành danh mục hoặc tiêu chí hoặc quy định rõ tên loại văn bản làm cơ sở xác định sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải để cơ quan hải quan thực hiện ưu đãi miễn thuế xuất khẩu, mặc dù Bộ tài chính đã có các công văn số 8240/BTC-TCHQ ngày 19/8/2022, số 10392/BTC-TCHQ ngày 11/10/2022 đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, thẩm quyền quy định. Tổng cục Hải quan sẽ thực hiện ưu đãi miễn thuế xuất khẩu cho các sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản trả lời.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Môi trường Nguyệt Minh 2 được biết./.
Nới nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Bộ Tài chính (để b/c);
- PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để b/c)
- Lưu: VT, TXNK (3b).


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trần Bằng Toàn

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn