Xuất khẩu phần mềm có phải khai báo thủ tục hải quan?

Xuất khẩu phần mềm có phải làm thủ tục hải quan?
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----
Số: 4572/TCHQ-TXNK
V/v: thủ tục xuất khẩu phần mềm
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hanh phúc
----------
Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2096/HQTPHCM-TXNK ngày 12/08/2022 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo vướng mắc khi làm thủ tục hải quan đối với lô hàng xuất khẩu phần mềm chứa trong đĩa CD của Công ty TNHH Beowulf Việt Nam, MST: 0315212985 (gọi tắt là Công ty). Qua xem xét báo cáo tại công văn số 2096/HQTPHCM-TXNK và hồ sơ kèm theo, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Khoản 1 Điều 16 Luật Hải quan quy định: “Hàng hóa, phương tiện vận tải phải được làm thủ tục hải quan, chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan; vận chuyển đúng tuyến đường, đúng thời gian qua cửa khẩu hoặc các địa điểm khác theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại khoản 6 Điều 4 Luật Hải quan thì hàng hóa bao gồm động sản có tên gọi và mã số theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, lưu giữ tại địa bàn hoạt động hải quan;

Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 và Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính không quy định tên gọi, mã số hàng hóa đối với phần mềm.

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính thì “Trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế (I), phí vận tải quốc tế (F), được xác định bằng cách áp dụng tuần tự các phương pháp quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều này và dừng ngay tại phương pháp xác định trị giá hải quan”.

Căn cứ các quy định nêu trên thì phần mềm không có tên gọi và mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, nên phần mềm xuất khẩu không phải làm thủ tục hải quan và được quản lý hải quan theo phương tiện chứa đựng. Phần mềm xuất khẩu được chứa trong đĩa CD thì đĩa CD được coi là hàng hóa xuất khẩu, phải làm thủ tục hải quan và chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan.

Về trị giá hải quan: Trường hợp hàng hóa xuất khẩu là phương tiện trung gian (carrier media) chứa đựng phần mềm ứng dụng thì trị giá hải quan là giá bán của phương tiện trung gian tính đến cửa khẩu xuất, không bao gồm trị giá của phần mềm ứng dụng nếu trên hóa đơn thương mại, trị giá của phần mềm ứng dụng được tách riêng với trị giá của phương tiện trung gian.

Về khai báo trên tờ khai hải quan hàng xuất khẩu: Ô “Tổng trị giá hóa đơn” người khai hải quan khai tổng trị giá của phương tiện trung gian theo hóa đơn thương mại, ô “Tổng trị giá tính thuế” khai tổng trị giá hải quan của phương tiện trung gian; trị giá của phần mềm ứng dụng được khai báo tại phần ghi chú trên tờ khai xuất khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục GSQL về HQ (để biết);
- Lưu: VT, TXNK-T.Huyền (3b).


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trần Bằng Toàn

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn