Công văn 4905/TCT-QLN: bị cưỡng chế hóa đơn, DN nộp 18% doanh thu trên hóa đơn từng lần phát sinh

Công văn 4905/TCT-QLN: bị cưỡng chế hóa đơn, DN nộp 18% doanh thu trên hóa đơn từng lần phát sinh
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----
Số: 4905/TCT-QLN
V/v: cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hanh phúc
----------
Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2023

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Cần Thơ

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 92/2023/TL ngày 29/9/2023 của Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Thiên Lộc về việc giải quyết đề nghị cấp hóa đơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về các trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, ngừng sử dụng hóa đơn có mã của cơ quan thuế;

- Căn cứ quy định tại điểm d khoản 4 Điều 34 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn;

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Thiên Lộc đang áp dụng biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn mà Công ty có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn để có nguồn thanh toán tiền lương công nhân, thanh toán các khoản chi phí đảm bảo sản xuất kinh doanh được liên tục thì Cục Thuế thành phố Cần Thơ tiếp tục cho Công ty sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh với điều kiện Công ty phải nộp ngay ít nhất 18% doanh thu trên hóa đơn được sử dụng vào ngân sách nhà nước. Cục Thuế thành phố Cần Thơ căn cứ hồ sơ thực tế của Công ty TNHH Thiên Lộc để cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Cần Thơ biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Thiên Lộc (28-30 Lô I
Đường 2C, KDC ĐTM Công ty Thiên
Lộc, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ);
- Vụ PC-TCT (để biết);
- Website TCT;
- Lưu: VT, QLN (2b).


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT
PHÓ VỤ TRƯỞNGTrần Xuân Linh

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn