Công văn 4949/TCT-DNL: kê khai tính thuế GTGT giai đoạn chạy thử máy móc, thiết bị



BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----
Số: 4949/TCT-DNL
V/v: kê khai thuế GTGT giai đoạn chạy
thử của Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hanh phúc
----------
Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2023

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Bình.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1859/CTTBI-TTKT2 ngày 08/5/2023 và công văn số 3515/CTTBI-TTKT2 ngày 09/8/2023 của Cục Thuế tỉnh Thái Bình về vướng mắc kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình 2 (Ban QLDA).

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 1 Điều 13 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016) quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư;

- Tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 của Chính phủ) quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư;

- Tại điểm d khoản 2 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hồ sơ khai thuế đối với dự án đầu tư;

- Tại khoản 2, khoản 3 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 13/12/2013 của Bộ Tài chính (được thay thế tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 13/2023/TT-BTC ngày 28/02/2023 của Bộ Tài chính) hướng dẫn về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư.

Căn cứ các quy định trên:

Cục Thuế tỉnh Thái Bình căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 của Chính phủ, điểm d khoản 2 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và tình hình thực tế thực hiện Dự án đầu tư Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 để hướng dẫn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Ban QLDA kê khai thuế GTGT giai đoạn chạy thử theo quy định.

Về hoàn thuế GTGT giai đoạn đầu tư của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Cục Thuế tỉnh Thái Bình thực hiện rà soát các hồ sơ đã hoàn thuế đối với Dự án đảm bảo đúng quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ) và khoản 2, khoản 3 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được thay thế tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 13/2023/TT-BTC ngày 28/02/2023 của Bộ Tài chính).

Cục Thuế tỉnh Thái Bình căn cứ vào tình hình thực tế và đối chiếu các văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Thái Bình biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTrg Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Vụ: CS, PC, KK-KTT, DT (TCT);
- Phòng: THNV, KK, QLT3 (DNL);
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNL ( b).


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ DOANH NGHIỆP LỚN
PHÓ CỤC TRƯỞNG



Nguyễn Tài Hải

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn