Công văn 5170/TCT-CS: hướng dẫn tính thuế khi mua phế liệu từ cá nhânBỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----
Số: 5170/TCT-CS
V/v: chính sách thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hanh phúc
----------
Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2023

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Môi trường Nguyệt Minh 2.
(Lô HF15, Đường số 4, KCN Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An)

Trả lời văn bản số 49/2023/NM2 ngày 21/9/2023 của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Môi trường Nguyệt Minh 2 về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 25 Điều 5 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 1 Luật Thuế GTGT sửa đổi số 31/2013/QH13) quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT;

Tại Khoản 1 Điều 2 Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế quy định các khoản thu nhập chịu thuế TNCN;

Tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ;

Tại điểm a Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP nêu trên quy định áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;

Tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nguyên tắc tính thuế;

Tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) hướng dẫn về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế;

Căn cứ các quy định và hướng dẫn trên, trường hợp Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Môi trường Nguyệt Minh 2 thu mua phế liệu nhôm để tái chế từ các cá nhân nhỏ lẻ thu gom phế liệu thì thực hiện chính sách thuế theo quy định trên.

Đề nghị Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Môi trường Nguyệt Minh 2 trao đổi, làm việc với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để làm rõ vướng mắc và để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Môi trường Nguyệt Minh 2 được biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Cục Thuế tỉnh Long An;
- Vụ PC, DNNCN;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (4b).


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNGPhạm Thị Minh Hiền

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn