Công văn 4512/TCT-CS: khuyến mãi, chiết khấu cho khách hàng phải lập hóa đơnBỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----
Số: 4512/TCT-CS
V/v: thuế GTGT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hanh phúc
----------
Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2023

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1432/CTBCA-TTHT ngày 28/08/2023 của Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn về thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 4, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ;

Căn cứ khoản 1 Điều 5, Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT và thuế suất 10%.

Căn cứ các quy định trên, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất trả lời của Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn, theo đó: trường hợp Công ty Cổ phần Dược Bắc Kạn (Công ty) ký hợp đồng phân phối sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang tại Thái Nguyên thì đối với khoản hỗ trợ chi phí bán hàng mà Công ty nhận được từ Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang tại Thái Nguyên để thực hiện dịch vụ khuyến mãi, chiết khấu cho khách hàng thì Công ty phải lập hóa đơn GTGT, kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn được biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Vụ PC, TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS.


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNGPhạm Thị Minh Hiền

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn