Công văn 73894/CTHN-TTHT: hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

Công văn 73894/CTHN-TTHT: hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HÀ NỘI
-----
Số: 73894/CTHN-TTHT
V/v: chuyển đổi hóa đơn điện tử
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hanh phúc
----------
Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2023


Kính gửi: Bệnh viện Mắt Trung ương
(Địa chỉ: số 85 phố Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội; MST: 0102138381)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được văn bản số 676/BVMTW-TCKT của Bệnh viện Mắt Trung ương sau đây gọi tắt là “Bệnh viện” vướng mắc về hóa đơn điện tử chuyển đổi thành hóa đơn giấy, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

+ Tại Điều 7. Chuyển đổi hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử thành hóa đơn, chứng từ giấy quy định:

Điều 7. Chuyển đổi hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử thành hóa đơn, chứng từ giấy

1. Hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử hợp pháp được chuyển đổi thành hóa đơn, chứng từ giấy khi có yêu cầu nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế, cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, điều tra và theo quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra và điều tra.

2. Việc chuyển đổi hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử thành hóa đơn, chứng từ giấy phải bảo đảm sự khớp đúng giữa nội dung của hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử và hóa đơn, chứng từ giấy sau khi chuyển đổi.

3. Hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử được chuyển đổi thành hóa đơn, chứng từ giấy thì hóa đơn, chứng từ giấy chỉ có giá trị lưu giữ để ghi sổ, theo dõi theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về giao dịch điện tử, không có hiệu lực để giao dịch, thanh toán, trừ trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định này.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Bệnh viện thực hiện chuyển đổi hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy thì việc chuyển đổi hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy phải bảo đảm sự khớp đúng giữa nội dung của hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy sau khi chuyển đổi. Việc chuyển đổi hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy Bệnh viện thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử được chuyển đổi thành hóa đơn, chứng từ giấy thì hóa đơn, chứng từ giấy chỉ có giá trị lưu giữ để ghi sổ, theo dõi theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về giao dịch điện tử, không có hiệu lực để giao dịch, thanh toán. Việc Bệnh viện thực hiện đóng dấu vào bản chuyển đổi hóa đơn giấy hay không, không thuộc thẩm quyền của cơ quan Thuế.

Đề nghị Bệnh viện nghiên cứu và căn cứ tình hình thực tế phát sinh tại đơn vị để thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, Bệnh viện có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt. gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra Kiểm tra số 4 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phong NVDTPC;
- PhòngTTKT4;
- Website Cục Thuế
- Lưu: VT, TTHT (2).


KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Hồng Thái

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn