Tài sản là quyền sử dụng đất mua qua đấu giá thi hành án được đưa vào chi phí, không cần hóa đơn

Tài sản là quyền sử dụng đất mua qua đấu giá thi hành án được đưa vào chi phí, không cần hóa đơn
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----
Số: 4819/TCT-CS
V/v: chính sách thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hanh phúc
----------
Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2023

Kính gửi: Công ty cổ phần kết cấu thép Minh Trị
(Đ/c: Khu phố Phú Hà, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1505/KN-MT ngày 15/5/2023 của Công ty cổ phần kết cấu thép Minh Trị đề nghị hướng dẫn chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 106 Luật Thi hành án số 26/2008/QH12 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 64/2014/QH13) quy định về đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản;

- Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 3 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015;

- Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 và quy định tại khoản 8a Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính;

- Căn cứ khoản 1 Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

- Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính (sửa đổi, bổ sung Thông tư số 78/2014/TT-BTC) quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp Cơ quan thi hành án bán đấu giá tài sản thi hành án là quyền sử dụng đất thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng thì cơ quan thuế không cấp hóa đơn. Về nguyên tắc, quyền sử dụng đất có thời hạn có đầy đủ hồ sơ, chứng từ mua trúng đấu giá tài sản thi hành án của cơ quan thi hành án dân sự và thực hiện đúng các thủ tục theo quy định của pháp luật, có tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì được phân bổ dần vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo thời hạn được phép sử dụng đất ghi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đề nghị Công ty cổ phần kết cấu thép Minh Trị căn cứ các quy định nêu trên và liên hệ Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để được hướng dẫn thực hiện theo quy định hoặc quyết định theo thẩm quyền quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 116 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần kết cấu thép Minh Trị được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr. Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Vụ CST, PC(BTC);
- Cục TCDN;
- Vụ KK, PC(TCT);
- Website TCT;
- Lưu VT, CS.


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNGMạnh Thị Tuyết Mai

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn