Hướng dẫn chính sách thuế TNDN đối với đơn vị hành chính sự nghiệp

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----
Số: 2738/TCT-CS
V/v: chính sách thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hanh phúc
----------
Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024


Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2092/CTTPHCM-TTHT ngày 28/2/2024 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế đối với hoạt động bảo vệ môi trường và lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Căn cứ Quyết định số 2368/QĐ-BTC ngày 01/11/2023 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục QLGS Chính sách thuế và Thông báo số 521/TB-BTC ngày 22/5/2014 của Bộ Tài chính về ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ về phân công nhiệm vụ trả lời vướng mắc, kiến nghị liên quan đến chính sách thuế; do nội dung vướng mắc liên quan đến quy chế xây dựng VBQPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật, Tổng cục Thuế đã có công văn chuyển Cục QLGS Chính sách thuế rà soát có hướng xử lý theo đúng chức năng và nhiệm vụ được phân công.

2. Về nội dung chính sách thuế đối với cơ sở y tế công lập

- Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 2, Khoản 1 Điều 3 Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12;

- Căn cứ quy định tại Điều 11 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ.

Căn cứ các quy định nêu trên, về nguyên tắc đơn vị sự nghiệp có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế TNDN xác định được doanh thu, chi phí, thu nhập thì số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế bằng thu nhập tính thuế nhân (x) với thuế suất; trường hợp các đơn vị này hạch toán được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ. Đối với hoạt động y tế, tỷ lệ này là 2%.

Về chính sách thuế TNDN đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế, Bộ Tài chính có công văn số 260/BTC-TCT ngày 8/1/2024 trả lời UBND thành phố Cần Thơ, UBND tỉnh Gia Lai và Bộ Y tế; Tổng cục Thuế có công văn số 3002/TCT-CS ngày 28/7/2020 trả lời Cục Thuế tỉnh Bình Phước, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (bản photocopy các công văn gửi kèm).

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh căn cứ các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế để hướng dẫn đơn vị thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Cục QLGS CST;
- Vụ PC - TCT;
- Website TCT;
- Lưu VT, CS.


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNGMạnh Thị Tuyết Mai

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn