Công văn 2611/TCT-DNL hướng dẫn xuất hóa đơn giữa các đơn vị phụ thuộc

Công văn 2611/TCT-DNL ngày 27/06/2019 của Tổng cục thuế hướng dẫn tính thuế và xuất hóa đơn giữa các chi nhánh hạch toán phụ thuộc.

   BỘ TÀI CHÍNH                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CỤC THUẾ                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          -------                                                                                    ------------------

   Số: 2611/TCT-DNL                                                                     Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2019
 V/v: chính sách thuê GTGT


Kính gửi: Tổng công ty Phát điện 3

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 764/GENC03-TC-KT ngày 12/3/2019 của Tổng công ty Phát điện 3 (Genco3) đề nghị hướng dẫn về việc kê khai thuế GTGT của Genco3 và các đơn vị sản xuất kinh doanh hạch toán phụ thuộc. Về vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm d Khoản 2 Điều 26 Thông tư số 39/2014/TT-BTC và Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định nghĩa vụ lập và giao hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ;

Tại Điểm 2.6 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định về việc xuất hóa đơn trong trường hợp điều chuyển hàng hóa giữa các đơn vị phụ thuộc;

Tại Khoản 2.15 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định về hóa đơn, chứng từ đối với trường hợp điều chuyển tài sản giữa các đơn vị phụ thuộc;

Tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

Tại Khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định các trường hợp cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế GTGT;

Tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Tổng công ty Phát điện 3 ủy quyền cho Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện-Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 3- Công ty cổ phần (Công ty EPS) thực hiện việc sửa chữa cho các công ty phát điện hạch toán phụ thuộc Genco3 (Công ty nhiệt điện Phú Mỹ, Công ty nhiệt điện Vinh Tân, Công ty nhiệt điện Mông Dương); nhà thầu và các nhà cung cấp vật tư, dịch vụ, nhân công xuất hóa đơn GTGT trực tiếp cho công ty EPS (hóa đơn mang tên và mã số thuế của công ty EPS) và Công ty EPS có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với các giao dịch này; khi Công ty EPS bàn giao vật tư, thiết bị và thực hiện cung cấp dịch vụ sửa chữa bao gồm dịch vụ sửa chữa lớn và dịch vụ sửa chữa thường xuyên) cho các công ty phát điện thì:

Trên cơ sở Quy định về công tác phối hợp sửa chữa giữa các đơn vị phát điện và Công ty dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện ENVGENC03 do Tổng công ty Phát điện 3 ban hành, Công ty EPS và các công ty phát điện thực hiện ký kết Hợp đồng dịch vụ nội bộ để cụ thể hóa phạm vi công việc và trách nhiệm giữa các bên làm căn cứ lập hóa đơn GTGT đối với các hoạt động này, cụ thể:

- Đối với việc mua sắm vật tư, thiết bị; thuê nhân công trong và ngoài nước để phục vụ sửa chữa lớn cho công ty phát điện: Công ty EPS lập hóa đơn GTGT và giao cho các công ty phát điện với giá trị và thuế GTGT đúng bằng giá trị và thuế GTGT trên hóa đơn GTGT nhà cung cấp xuất cho công ty EPS (kèm theo bản sao hóa đơn, chứng từ mua vào, chứng từ thanh toán qua ngân hàng hoặc chứng từ nộp thuế khâu nhập khẩu của vật tư, thiết bị mua về và được chuyển cho các công ty phát điện);

- Đối với dịch vụ sửa chữa thường xuyên cho các công ty phát điện do Công ty EPS tự thực hiện: Công ty EPS lập hóa đớn GTGT: và giao cho các công ty phát điện khi thực hiện dịch vụ sửa chữa cho các công ty phát điện trên cơ sở các chi phí thực tế và thuế GTGT phát sinh đối với hoạt động này. Công ty EPS sử dụng các hóa đơn GTGT đã xuất nêu trên để kê khai, nộp thuế GTGT tại Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; các công ty phát điện sử dụng các hóa đơn GTGT này để kê khai, khấu trừ thuế GTGT tại Cục thuế địa phương nơi công ty phát điện đóng trụ sở.

Tổng công ty Phát điện 3 và các chi nhánh (Công ty EPS và các Công ty phát điện) đảm bảo việc lưu trữ hóa đơn, chứng từ cung cấp cho các cơ quan liên quan khi được yêu cầu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ khai thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty Phát điện 3 biết và thực hiện./.


Nơi nhận:                                                                   KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
- Như trên;                                                                PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
- Vụ CS, KK&KTT, PC;
- Công ty Dịch vụ sửa chữa
các nhà máy điện;
- Cục Thuế tỉnh: Bà Rịa-                                                   Đặng Ngọc Minh
Vũng Tàu, Bình Thuận,
Quảng Ninh;
- Vụ PC (TCT); Vụ DNNCN;
- Lưu: VT, DNL (3b)

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn