Công văn 2581/TCT-CS hướng dẫn lệ phí trước bạ ô tô kéo xe, chở xe

Công văn 2581/TCT-CS ngày 26/06/2019 của Tổng cục thuế hướng dẫn về lệ phí trước bạ đối với ô tô kéo xe, chở xe.

   BỘ TÀI CHÍNH                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CỤC THUẾ                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          -------                                                                                    ------------------

   Số: 2581/TCT-CS                                                                      Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2019
 V/v: LPMB với ô tô kéo xe, chở xe


Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 1545/CT-KTTĐ ngày 27/2/2019 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về lệ phí trước bạ đối với ô tô kéo xe, chở xe, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 21 Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về miễn lệ phí trước bạ quy định:

“Điều 9. Miễn lệ phí trước bạ

21. Xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe chiếu chụp X-quang, xe cứu hô (bao gồm cả xe kéo xe, xe chở xe); xe chở rác, xe phun nước, xe tưới nước, xe xi téc phun nước, xe quét đường, xe hút hầm cầu, xe hút bụi; xe chuyên dùng cho thượng binh, bệnh binh, người tàn tật đăng ký quyền sở hữu tên thương binh, bệnh binh, người tàn tật.”

- Tại Khoản 21 Điều 5 Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ:

“Điều 5. Miễn lệ phí trước bạ

Miễn lệ phí trước bạ thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP, cụ thể như sau:

21. Xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe chiếu chụp X-quang, xe cứu hộ (bao gồm cả xe kéo xe, xe chở xe); xe chở rác, xe phun nước, xe tưới nước, xe xi téc phun nước, xe quét đường, xe hút hầm cầu, xe hút bụi; xe chuyên dùng cho thương binh, bệnh binh, người tàn tật đang ký quyền sở hữu tên thương binh, bệnh binh, người tàn tật.”.

 - Tại Khoản 5 Điều 4 Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định:

 “Điều 4. Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%)
 …

Loại xe được xác định như sau:

Trường hợp xe nhập khẩu căn cứ xác định của cơ quan Đăng kiểm ghi tại mục “Loại phương tiện” của Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu hoặc Thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới nhập khẩu do cơ quan đăng kiểm Việt Nam cấp;

Trường hợp xe sản xuất, lắp ráp trong nước thì căn cứ vào mục “Loại phương tiện” ghi tại Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường Ô tô sản xuất, lắp ráp hoặc Phiếu kiểm tra chất lương xuất xưởng dùng cho xe cơ giới.”.

Căn cứ các quy định pháp luật nêu trên thì trường hợp Ô tô kéo xe hoặc Ô tô chở xe không có giấy tờ chứng minh là loại xe cứu hộ thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp Ô tô kéo xe hoặc Ô tô chở xe có giấy tờ chứng minh là loại xe cứu hộ thì được miễn lệ phí trước bạ theo quy định tại Khoản 21 Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP, Khoản 21 Điều 5 Thông tư số 301/2016/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

 Nơi nhận:                                                                  TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
- Như trên;                                                        KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
- Vụ PC, CST (BTC);                                                        PHÓ VỤ TRƯỞNG
- Vụ PC (TCT); Vụ DNNCN;
- Lưu: VT, CS (3b).

                                                                                          Hoàng Thị Hà Giang

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn