Công văn 2653/TCT-KK hướng dẫn kê khai, nộp thuê GTGT vãng lai ngoại tỉnh

Công văn 2653/TCT-KK ngày 01/07/2019 của Tổng cục thuế về kê khai, nộp thuế vãng lại ngoại tỉnh.

   BỘ TÀI CHÍNH                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CỤC THUẾ                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          -------                                                                                    ------------------

   Số: 2653/TCT-KK                                                                      Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2019
 V/v: khai, nộp thuê GTGT
vãng lai ngoại tỉnh


Kính gửi: Công ty cổ phần Kỹ thuật Xây dựng biển
(Đ/c: 96/7 Võ Thị Sáu, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 31.01-CV/TCT/2019 ngày 31/01/2019 và công văn số 21.11-CV/TCT/2018 ngày 21/11/2018 của Công ty cổ phần Kỹ thuật xây dựng biển đề nghị hướng dẫn về việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) vãng lai ngoại tỉnh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại:

- Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính:

+ Điểm đ Khoản 1 Điều 11 quy định về trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015).

+ Khoản 6 Điều 11 quy định về khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần Kỹ thuật Xây dựng biển (trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh, do Chi cục Thuế quận Bình Thạnh trực tiếp quản lý) ký kết hợp đồng là nhà thầu phụ thực hiện công việc nạo vét và đổ thải thuộc gói thầu số 8 “Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng cảng Lạch Huyện - Nạo vét luồng và đổ thải - Phần A” tại thành phố Hải Phòng với nhà thầu chính là Công ty Toyo Construction Co., Ltd nhưng Công ty cổ phần Kỹ thuật Xây dựng biển không kê khai, nộp thuế GTGT vãng lai đối với doanh thu nhận được từ việc thực hiện hợp đồng trên với cơ quan thuế trên địa bàn thành phố Hải Phòng là chưa đúng quy định.

Đối với số thuế phải nộp vãng lai tại thành phố Hải Phòng đã được Công ty cổ phần Kỹ thuật xây dựng biển khai, nộp tại thành phố Hồ Chí Minh, thuộc năm ngân sách 2016, 2017 đã được Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thì không thực hiện điều chỉnh lại.

Đề nghị Công ty liên hệ với các Cục Thuế liên quan để thực hiện theo đúng chế độ quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng biển được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                          TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
- Như trên;                                                       VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
- Thứ trưởng Trần Xuân Hà (để
báo cáo);
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để
báo cáo);                                                                                   Lê Thị Duyên Hải
- Cục Thuế TP Hải Phòng (để
thực hiện);
- Cục Thuế TP Hồ Chí Minh,
CCT quận Bình Thạnh (để thực
hiện);
- Vụ CST, PC, NSNN, KBNN;
- Vụ CS, PC;
- Lưu: VT, KK (2b).

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn