Công văn 2813/TCT-DNNCN hướng dẫn hồ sơ hoàn thuế TNCN

Công văn 2813/TCT-DNNCN ngày 16/07/2019 của Tổng cục thuế trả lời về hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân của tổ chức trả thu nhập.

   BỘ TÀI CHÍNH                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CỤC THUẾ                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          -------                                                                                    ------------------

Số: 2813/TCT-DNNCN                                                                  Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2019
V/v: hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân
của tổ chức trả thu nhập

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4321/CT-TTKTI ngày 28/5/2019 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế vướng mắc về hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức trả thu nhập. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 23 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/8/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 53 Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn về hoàn thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ Điều 7 Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 của Chính phủ quy định về việc chuyển từ chứng từ điện tử sang chứng từ giấy.

Trường hợp tổ chức trả thu nhập đã thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương thức điện tử khi có nhu cầu hoàn thuế thu nhập cá nhân thì nộp hồ sơ đề nghị hoàn theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 23 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/8/2015 của Bộ Tài chính, trong đó bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân được thay bằng chứng từ giấy được chuyển đổi từ chứng từ điện tử theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

Tổng cục Thuế ghi nhận vướng mắc của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân của tổ chức trả thu nhập và sẽ nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn khi sửa đổi chính sách hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế được biết./.


Nơi nhận:                                                                  TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
- Như trên;                                            KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV VÀ HKD,CN
- Vụ PC; KK&KTT;                                                         PHÓ VỤ TRƯỞNG
- Cục CNTT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNNCN.
                                                                                         Nguyễn Duy Minh

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn