Công văn 2837/CTC-QLN về xử lý tiền nợ thuế trong thời gian khiếu kiện

Công văn 2837/CTC-QLN ngày 18/07/2019 của Tổng cục thuế hướng dẫn xử lý tiền nợ thuế trong thời gian khiếu kiện.

   BỘ TÀI CHÍNH                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CỤC THUẾ                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          -------                                                                                    ------------------

Số: 2837/TCT-QLN                                                                  Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2019
V/v: xử lý tiền nợ thuế trong thời gian khiếu kiện


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2026/CT-QLCCN ngày 4/5/2019 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về việc xử lý tiền thuế nợ trong thời gian khiếu kiện của Công ty Pegas. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 48 Luật Quản lý Thuế quy đinh về nộp thuế trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện:

“1. Trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện của người nộp thuế về số tiền thuế do cơ quan quản lý thuế tính hoặc ấn định, người nộp thuế vẫn phải nộp đủ số tiền thuế đó, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ thực hiện quyết định tính thuế, quyết định ấn định thuế của cơ quan quản lý thuế.

2. Trường hợp số tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế được xác định theo quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản án, quyết định của Toà án thì người nộp thuế được hoàn trả số tiền thuế nộp thừa và được trả tiền lãi tính trên số tiền thuế nộp thừa”.

- Tại Điều 92 Luật Quản lý thuế quy định về trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế:

“1. Người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế đã quá chín mươi ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, nộp tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định.

2. Người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế khi đã hết thời hạn gia hạn nộp tiền thuế.

3. Người nộp thuế còn nợ tiền thuế, tiền phạt có hành vi phát tán tài sản, bỏ trốn.”

Tại Khoản 1 Điều 93 Luật Quản lý thuế quy định về biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế:

“1. Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bao gồm:

a) Trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác; yêu cầu phong toả tài khoản;

b) Khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập;

c) Dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu,

d) Thông báo hoá đơn không còn giá trị sử dụng,

đ) Kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên theo quy định của pháp luật,

e) Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế do tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ,

g) Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề.”.

Khoản 1 Điều 33 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 hướng dẫn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế:

“Trường hợp, cá nhân, tổ chức bị xử phạt khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế thì vẫn phải chấp hành quyết định xử phạt, trừ trường hợp trong quá trình giải quyết khiếu nại, khởi kiện xét thấy việc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế sẽ gây hậu quả khó khắc phục thì người giải quyết khiếu nại, khởi kiện ra quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định đó theo quy định của pháp luật.”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp nợ thuế thuộc đối tượng phải áp dụng biện pháp cưõrng chế nợ thuế (kể cả trường hợp người nộp thuế đang khiếu nại, khởi kiện) thì cơ quan thuế phải áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế đối với doanh nghiệp.

Trường hợp trong quá trình giải quyết khiếu nại, khởi kiện xét thấy việc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế sẽ gây hậu quả khó khắc phục thì người giải quyết khiếu nại, khởi kiện ra quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định đó theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa biết, thực hiện./.


Nơi nhận:                                                                    TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
- Như trên;                                                   KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT
- PTCTg Nguyễn Thế Mạnh                                             PHÓ VỤ TRƯỞNG
(để b/c);
- Vụ PC – TCT;
- Lưu: VT, QLN (2b).
                                                                                                Vũ Đức Tuân

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn