Công văn 2588/BHXH-QLT thông báo mức lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTN-BNN

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-----
Số: 2588/BHXH-QLT
V/v: thông báo mức lương làm căn cứ
đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTN-BNN
kể từ ngày 01/07/2022
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hanh phúc
----------
Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2022

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội

Căn cứ Bộ Luật Lao động năm 2019; Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; Công văn số 2086/BLĐTBXH-TLĐLLĐVN ngày 17/6/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chỉ đạo triển khai Nghị định số 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội hướng dẫn thực hiện mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) áp dụng từ ngày 01/07/2022 như sau:

1. Mức lương tối thiểu:

- Vùng I: mức 4.680.000 đồng/tháng;

- Vùng II: mức 4.160.000 đồng/tháng;

- Vùng III: mức 3.640.000 đồng/tháng;

- Vùng IV: mức 3.250.000 đồng/tháng;

- Mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội (Mức lương tối thiểu vùng không bao gồm các khoản phụ cấp lương và các khoản lương bổ sung theo quy định).

- Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn thuộc vùng nào thì áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó; Đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó; Đơn vị hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất.

2. Trách nhiệm đơn vị sử dụng lao động:

+ Rà soát lại các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và các quy chế, quy định của người sử dụng lao động để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp; không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm thêm vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

+ Đối với các nội dung đã thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng, thỏa ước lao động hoặc các thỏa thuận hợp pháp khác có lợi hơn cho người lao động so với quy định tại Nghị định số 38/2022/NĐ-CP thì tiếp tục được thực hiện, trong đó có chế độ tiền lương trả cho người lao động làm công việc hoặc chức danh qua học nghề, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu thì tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác theo quy định của pháp luật lao động.

+ Điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo quy định trước ngày 25/7/2022. Quá thời hạn nêu trên, đối với các trường hợp đơn vị chưa có đề nghị điều chỉnh mức lương theo lương tối thiểu vùng, cơ quan BHXH sẽ tạm thời tạm thời điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN bằng mức lương tối thiểu vùng mới đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất cho đến khi đơn vị lập hồ sơ điều chỉnh theo quy định.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị sử dụng lao động nghiêm túc thực hiện các nội dung trên để đảm bảo quyền lợi người lao động./.

Nới nhận:
- Như trên;
- UBND các Q, H, TX (q.tâm c/đ);
- Giám đốc BHXH TP (để b/c);
- Các Phó Giám đốc;
- BHXH các Q, H, TX (để th/h);
- Website của BHXH TP HN;
- Lưu: VT, QLT.


KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐCĐàm Thị Hòa

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn