Công văn 33229/CTHN-TTHT hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ

Công văn 33229/CTHN-TTHT hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HÀ NỘI
-----
Số: 33229/CTHN-TTHT
V/v: chính sách thuế GTGT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hanh phúc
----------
Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2022

Kính gửi: Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Chất lượng 1
(Địa chỉ: Số 8 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu giấy, TP. HÀ Nội;
MST: 0100111602

Cục thuế TP. Hà Nội nhận được công văn số 690/KT1-KHTC ghi ngày 22/06/2022 của Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Chất lượng 1 đề nghị giải đáp vướng mắc về chính sách thuế GTGT. Cục thuế TP. Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 2019/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng:

+ Tại Điều 14 quy định như sau:

"Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.
...
11. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ không kê khai, tính nộp thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư này (trừ khoản 2, khoản 3 Điều 5) được khấu trừ toàn bộ.".

Căn cứ quy định trên, Cục thuế TP. Hà Nội có ý kiến như sau:

Trường hợp Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Chất lượng 1 có hoạt động cung cấp dịch vụ chịu thuế GTGT và hoạt động không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT (trừ nội dung quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC) thì thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho các hoạt động nêu trên được khấu trừ toàn bộ theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 2019/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Chất lượng 1 có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục thuế TP. Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi,gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Thanh tra- Kiểm tra số 4 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục thuế TP. Hà Nội trả lời để Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Chất lượng 1 được biết và thực hiện,/.
Nới nhận:
- Như trên;
- Phòng TTKT4;
- Phong NVDTPC;
- Website Cục thuế;
- Lưu: VT, TTHT (2).


KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Tiến Trường

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn