Công văn 2497/TCT-TTKT giải đáp vướng mắc trong công tác giám định tư pháp

Công văn 2497/TCT-TTKT giải đáp vướng mắc trong công tác giám định tư pháp
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----
Số: 2497/TCT-TTKT
V/v: vướng mắc trong công tác giám định tư pháp
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hanh phúc
----------
Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2022


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nghệ An.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2401/CT-TTKT1 ngày 06/5/2022 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An về việc vướng mắc trong công tác giám định tư pháp (đính kèm). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 10, khoản 2 Điều 12 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH năm 2016 hợp nhất Luật thuế GTGT quy định:

1. Phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng được quy định như sau:

a) Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế bằng số thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ;

b) Số thuế giá trị gia tăng đầu ra bằng tổng số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.

Thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng bằng giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế bán ra nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ đó.

Trường hợp sử dụng chứng từ ghi giá thanh toán là giá đã có thuế giá trị gia tăng thì thuế giá trị gia tăng đầu ra được xác định bằng giá thanh toán trừ giá tính thuế giá trị gia tăng xác định theo quy định tại điểm k khoản 1 Điều 7 của Luật này;

c) Số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ bằng tổng số thuế giá trị gia tăng ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng mua hàng hóa, dịch vụ, chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng của hàng hóa nhập khẩu và đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 12 của Luật này. "

2. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào được quy định như sau:

a) Có hóa đơn giá trị gia tăng mua hàng hóa, dịch vụ hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu;

b) Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ hàng hóa, dịch vụ mua từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng;

Căn cứ quy định nêu trên, số thuế GTGT phải nộp của doanh nghiệp bằng số thuế GTGT đầu ra - (trừ) số thuế GTGT đầu vào đủ điều kiện khấu trừ theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Nghệ An được biết và thực hiện./.
Nới nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Vũ Chí Hùng (để b/c);
- Vụ CS, PC, KK&KTT (TCT);
- Lưu: VT, TTKT.


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG
CỤC THANH TRA - KIỂM TRA THUẾ
PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Tiến Trung

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn