Công văn 34795/CTHN-TTHT về giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Công văn 34795/CTHN-TTHT về giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HÀ NỘI
-----
Số: 34795/CTHN-TTHT
V/v: chính sách thuế GTGT theo Nghị định
15/2022/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hanh phúc
----------
Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2022

Kính gửi: Công ty TNHH Coway Viana
(Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Peakview, 36 phố Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đóng Đa, TP. Hà Nội;
MST: 0109276253)

Cục thuế TP. Hà Nội nhận được công văn số 2022/06/CV-CW ghi ngày 30/06/2022 của công ty TNHH Coway Vina đề nghị giải đáp vướng mắc về chính sách thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP. Cục thuế TP. Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ngày 01/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam.

- Căn cứ Nghị quyết 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.

- Căn cứ Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế giá trị gia tăng.

+ Tại Điều 1 quy định như sau:

"1. Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

b) Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

c) Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

d) Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng. Mặt hàng than thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này, tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định này thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và không được giảm thuế giá trị gia tăng.

2. Mức giảm thuế giá trị gia tăng

a) Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này.".

Căn cứ quy định trên, Cục thuế TP. Hà Nội có ý kiến như sau:

Trường hợp công ty TNHH Coway Vina tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, cung cấp hàng hóa, dịch vụ (thuộc nhóm hàng hóa, dịch vụ áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% và không thuộc  danh mục hàng hóa, dịch vụ quy định tại Phụ lục I, II, III ban hành theo Nghi định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT 8% theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghi định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ kể từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Việc xác định mã HS hàng hóa nhập khẩu tương ứng với mã sản phẩm của hàng hóa do Công ty cung cấp không thuộc thẩm quyền trả lời của cơ quan thuế, đề nghị Công ty liên hệ với Cơ quan Hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Đề nghị Công ty TNHH Coway Vina căn cứ các quy định của pháp luật được trích dẫn nêu trên và đối chiếu với thực tế kinh doanh để thực hiện đúng theo quy định.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, Công ty có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục thuế TP. Hà Nội đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov,vn hoặc liên hệ Phòng Thanh tra - Kiểm tra thuế số 1 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục thuế TP. Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Coway được biết và thực hiện./.
Nới nhận:
- Như trên;
- Phòng TTKT1;
- Phong NVDTPC;
- Website Cục thuế;
- Lưu: VT, TTHT (2).


KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Tiến Trường

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn