Công văn 34794/CTHN-TTHT trả lời về chính sách thuế nhà thầu

Công văn 34794/CTHN-TTHT trả lời về chính sách thuế nhà thầu
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HÀ NỘI
-----
Số: 34794/CTHN-TTHT
V/v: chính sách thuế nhà thầu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hanh phúc
----------
Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2022

Kính gửi: Chi nhánh Allens tại Hà Nội.
(Đ/c: phòng 401 Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội)
MST: 0100112074

Trả lời công văn số 01/2022/CV đề ngày 28/06/2022 của Chi nhánh Allens tại Hà Nội hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP. Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam có thu nhập tại Việt Nam;

+ Tại Điều 1 quy định đối tượng áp dụng:

"1. Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa Nhà thầu nước ngoài với Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu.".

Tại Điều 2 quy định đối tượng không áp dụng:

"Hướng dẫn tại Thông tư này không áp dụng đối với:

... 3. Tổ chức, cá nhân nước ngoài có thu nhập từ dịch vụ được cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam.
... 4. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp dịch vụ dưới đây cho tổ chức, cá nhân Việt Nam mà các dịch vụ được thực hiện ở nước ngoài:
...
- Quảng cáo, tiếp thị (trừ quảng cáo, tiếp thị trên internet);
...
- Xúc tiến đầu tư và thương mại;

- Môi giới: bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài;
...

- Đào tạo (trừ đào tạo trực tuyến);".

Căn cứ quy định trên, trường hợp Chi nhánh Allens tại Hà Nội tham gia Hội đồng năng lượng gió toàn cầu (GWEC) và đóng phí thành viên cho tổ chức GWEC Aisa Ltd (trụ sở tại Singapore) thì nếu tổ chức nước ngoài có thu nhập phát sinh tại Việt Nam. trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam thì thuộc đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT, TNDN của nhà thầu nước ngoài theo Thông tư số 103/2014/TT-BTC. Trường hợp tổ chức nước ngoài có thu nhập từ dịch vụ được cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam hoặc tổ chức nước ngoài thực hiện, cung cấp dịch vụ (quảng cáo, tiếp thị trừ quảng cáo, tiếp thị trên internet; xúc tiến đầu tư và thương mại; môi giới: bán hàng, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài; đào tạo, trừ đào tạo trực tuyến) cho tổ chức, cá nhân Việt Nam mà các dịch vụ được thực hiện ở nước ngoài thì không thuộc đối tượng áp dụng thuế GTGT, TNDN của nhà thầu nước ngoài theo Thông tư 103/2014/TT-BTC.

Đề nghị Chi nhánh Allens tại Hà Nội căn cứ vào thỏa thuận khi làm thành viên của Hội đồng năng lượng gió toàn cầu và đối chiếu với hướng dẫn tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC để thực hiện theo đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục thuế TP. Hà Nội đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov,vn hoặc liên hệ Phòng Thanh tra và kiểm tra thuế số 1 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục thuế TP. Hà Nội trả lời để Chi nhánh Allens tại Hà Nội được biết và thực hiện./.
Nới nhận:
- Như trên;
- Phòng TTKT1;
- Phong NVDTPC;
- Website Cục thuế;
- Lưu: VT, TTHT (2).


KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Tiến Trường

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn