Công văn 3059/TCT-KK hướng dẫn kê khai hóa đơn bỏ sót

Công văn 3059/TCT-KK hướng dẫn kê khai hóa đơn bỏ sót
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----
Số: 3059/TCT-KK
V/v: kê khai thuế GTGT.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hanh phúc
----------
Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2022

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng

Tổng cục Thuế nhận được văn số 1730/CTLĐO-TTKT2 ngày 16/5/2022 của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng về việc xin ý kiến hướng dẫn vướng mắc về kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT;

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14;

Căn cứ quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ;

Căn cứ điểm 1 Phụ lục I Danh mục hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP;

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 8 Điều 14, Điều 15, Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính;

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 2 Thông tư số 25/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính).

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Đà Lạt Hasfarm kê khai bổ sung một số hóa đơn GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào (phát sinh từ tháng 01/2021 đến tháng 9/2021) vào kỳ tính thuế tháng 10, tháng 11/2021 trước khi Cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì thực hiện theo quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng căn cứ vào quy định của pháp luật và tình hình thực tế của doanh nghiệp để xác định số thuế GTGT được khấu trừ, hoàn thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.
Nới nhận:
- Như trên;
- PTCTr. Phó TCT Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Vụ PC, CS (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK2b.


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾLê Thị Duyên Hải

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn