Quyết định 1464/QĐ-BTC công bố 4 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thuế

Quyết định 1464/QĐ-BTC công bố 4 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thuế
BỘ TÀI CHÍNH
-----
Số: 1464/QĐ-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hanh phúc
----------
Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI THAY THẾ, BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ THUẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn, chứng từ;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và Chánh Văn phòng Bộ Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 04 (bốn) thủ tục hành chính mới; 15 (mười lăm) thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế và 11 (mười một) thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022 và sửa đổi Quyết định số 1500/QĐ-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực quản lý thuế thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.

Bãi bỏ Quyết định số 2378/QĐ-BTC ngày 17/11/2017 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực quản lý Thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính và Quyết định số 1712/QĐ-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thực hiện việc cập nhật và đăng tải dữ liệu thủ tục hành chính theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nới nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Lãnh đạo Bộ;
- Văn phòng Bộ (CCHC);
 - Tổng cục Thuế (Website TCT, Cục Thuế các tỉnh
TP trực thuộc TW);;
- Website BTC;
- Lưu: VT, TCT(VT, CCHC (10b)).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGVũ Thị Mai

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, THAY THẾ, BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ THUẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

(Kèm theo Quyết định số 1464/QĐ-BTC ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Bộ Tài chính)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính:
STT Tên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiện
1 Đăng ký/ Thay đổi đăng ký sử dụng biên lai điện tửThuếTổng cục Thuế/Cục Thuế/ Chi cục Thuế
2 Đăng ký/ Bổ sung/ Chấm dứt sử dụng thông tin hóa đơn điện tử; Đăng ký/ Bổ sung/ Thu hồi tài khoản truy cậpThuếTổng cục Thuế/Cục Thuế/ Chi cục Thuế
3 Đăng ký sử dụng hình thức tra cứu thông tin hóa đơn điện tử (Bằng hình thức điện tử/ hình thức nhắn tin qua số điện thoại di động)ThuếTổng cục Thuế/Cục Thuế/ Chi cục Thuế
4 Đăng ký kết nối/ Đăng ký dừng kết nối với Cổng thông tin hóa đơn điện tửThuếTổng cục Thuế/Cục Thuế/ Chi cục Thuế

II. Danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính:
STT Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính được thay thế Tên thủ tục hành chính thay thế Tên VBQPPL quy định nội dung thay thế Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 1.010337 Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử/ Thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử/ Thay đổi nội dung đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử/ Ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử/ Chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14; Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020, Thông tư số 78/2021/TT-BTC Thuế Tổng cục Thuế/ Cục Thuế/ Chi cục Thuế
2 1.010339 Cấp mã hóa đơn điện tử Cấp hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế theo từng lần phát sinh Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14; Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 Thuế Cục Thuế/ Chi cục Thuế
3 1.010341 Hủy hóa đơn điện tử Xử lý hóa đơn điện tử của Cơ quan thuế có sai sót Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14; Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 Thuế Tổng cục Thuế/ Cục Thuế/ Chi cục Thuế
4 1.010343 Kê khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14; Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 Thuế Tổng cục Thuế/ Cục Thuế/ Chi cục Thuế
5 1.007032 Mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in Mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14; Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 Thuế Cục Thuế/ Chi cục Thuế
6 1.007033 Mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in Tiêu hủy hóa đơn đặt in mua của cơ quan thuế Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14; Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 Thuế Cục Thuế/ Chi cục Thuế
7 1.008304 Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn/mất, cháy, hỏng hóa đơn Xử lý mất, cháy, hỏng hóa đơn đặt in đã mua của cơ quan thuế Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14; Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 Thuế Cục Thuế/ Chi cục Thuế
8 1.007709 Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn/mất, cháy, hỏng hóa đơn Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đặt in đã mua của cơ quan thuế và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ/ Gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan Thuế đối với trường hợp mua hóa đơn của cơ quan Thuế Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14; Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 Thuế Cục Thuế/ Chi cục Thuế
9 1.008307 Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí đặt in/tự in Thông báo phát hành biên lai đặt in/tự in Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14; Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 Thuế Cục Thuế/ Chi cục Thuế
10 1.007713 Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí đặt in/tự in Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành biên lai Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14; Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 Thuế Cục Thuế/ Chi cục Thuế
11 1.008555 Thông báo về việc ủy nhiệm/chấm dứt ủy nhiệm lập hóa đơn, biên lai thu tiền phí, lệ phí Thông báo về việc ủy nhiệm lập biên lai thu tiền phí, lệ phí/ Thông báo về việc chấm dứt ủy nhiệm lập biên lai thu tiền phí, lệ phí Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14; Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 Thuế Cục Thuế/ Chi cục Thuế
12 1.00831 Báo cáo tình hình sử dụng Biên lai thu tiền phí, lệ phí Báo cáo tình hình sử dụng Biên lai thu phí, lệ phí Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14; Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 Thuế Cục Thuế/ Chi cục Thuế
13 1.008313 Thông báo về hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí không tiếp tục sử dụng/Thông báo kết quả hủy hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí Tiêu hủy biên lai Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14; Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 Thuế Cục Thuế/ Chi cục Thuế
14 1.00771 Thông báo về hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí không tiếp tục sử dụng/Thông báo kết quả hủy hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí Báo cáo biên lai đặt in, tự in trong trường hợp mất, cháy, hỏng Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14; Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 Thuế Cục Thuế/ Chi cục Thuế
15 1.010344 Đề nghị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử Đăng ký cung cấp giải pháp, dịch vụ Hóa đơn điện tử Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14; Thông tư số 78/2021/TT-BTC Thuế Tổng cục Thuế/ Cục Thuế/ Chi cục Thuế
III. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính:
STT Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính bị bãi bỏ Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 1.008556 Cấp hóa đơn lẻ Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14;Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 Thuế Cục Thuế
2 1.007712 Cấp hóa đơn lẻ Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14;Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2021 Thuế Chi cục Thuế
3 1.007711 Thông báo về việc ủy nhiệm/chấm dứt ủy nhiệm lập hóa đơn, biên lai thu tiền phí, lệ phí. Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14;Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2022 Thuế Chi cục Thuế
4 1.00703 Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14;Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2023 Thuế Cục Thuế
5 1.007031 Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14;Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2024 Thuế Chi cục Thuế
6 1.008302 Báo cáo về việc nhận in hóa đơn/biên lai, cung cấp phần mềm tự in hóa đơn/biên lai; Báo cáo về việc truyền hoá đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14;Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2025 Cục Thuế
7 1.007708 Báo cáo về việc nhận in hóa đơn/biên lai, cung cấp phần mềm tự in hóa đơn/biên lai; Báo cáo về việc truyền hóa đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14;Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2026 Thuế Chi cục Thuế
8 1.007035 Thông báo phát hành hóa đơn đặt in/hóa đơn tự in/hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền và hóa đơn điện tử Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14;Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2027 Thuế Cục Thuế
9 1.007036 Thông báo phát hành hóa đơn đặt in/hóa đơn tự in/hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền và hóa đơn điện tử Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14;Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2028 Thuế Chi cục Thuế
10 1.010342 Đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14;Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2029 Thuế Tổng cục Thuế/Cục Thuế/Chi cục Thuế
11 1.007714 Báo cáo tình hình sử dụng Biên lai thu tiền phí, lệ phí Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14;Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2030 Thuế Chi cục Thuế
Lưu ý:
Cấp Chi cục Thuế: Chi cục thuế, Chi cục Thuế khu vực và Chi cục Thuế TP Thủ Đức.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn