Công văn 43570/CTHN-TTHT về chính sách thuế đối với Quỹ bảo hiểm vi mô

Công văn 43570/CTHN-TTHT về chính sách thuế đối với Quỹ bảo hiểm vi mô
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HÀ NỘI
-----
Số: 43570/CTHN-TTHT
V/v: chính sách thuế đối với Quỹ bảo
hiểm vi mô
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hanh phúc
----------
Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2022

Kính gửi: Văn phòng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
(Địa chỉ: 39 Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội - MST: 0104019196)

Trả lời công văn số 666/ĐCT-VP ngày 17/8/2022 của Văn phòng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về chính sách thuế đối với Quỹ bảo hiểm vi mô, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội:

Điều 4. Giải thích từ ngữ

22. Bảo hiểm vi mô là bảo hiểm hướng tới các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp nhằm bảo vệ họ trước những rủi ro về tính mạng, sức khỏe và tài sản.

- Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013; Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội)

+ Tại Điều 2 quy định người nộp thuế:

Điều 2. Người nộp thuế

1. Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật này (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm:

a) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

b) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài (sau đây gọi là doanh nghiệp nước ngoài) có cơ sở thường trú hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam;

c) Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã;

d) Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

đ) Tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.
…”

+ Tại Điều 4 quy định thu nhập được miễn thuế:
“…

9. Thu nhập từ thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao của Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong hoạt động tín dụng đầu tư phát triển, tín dụng xuất khẩu; thu nhập từ hoạt động tín dụng cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác của Ngân hàng Chính sách xã hội; thu nhập của các quỹ tài chính nhà nước và quỹ khác của Nhà nước hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận theo quy định của pháp luật; thu nhập của tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

10. Phần thu nhập không chia của cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế và lĩnh vực xã hội hóa khác để lại để đầu tư phát triển cơ sở đó theo quy định của luật chuyên ngành về lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế và lĩnh vực xã hội hóa khác; phần thu nhập hình thành tài sản không chia của hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã.
…”

- Thực hiện hướng dẫn tại công văn 10418/BTC-QLBH ngày 29/7/2014 của Bộ Tài chính gửi Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam v/v hướng dẫn triển khai bảo hiểm vi mô.

Căn cứ các quy định nêu trên, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành không quy định về ưu đãi đối với Quỹ bảo hiểm vi mô. Theo đó, trường hợp Quỹ bảo hiểm vi mô có hoạt động sản xuất kinh doanh phát sinh thu nhập chịu thuế thì phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định. Trường hợp thu nhập phát sinh thuộc các trường hợp quy định tại Điều 4 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì thuộc thu nhập được miễn thuế.

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, trong quá trình triển khai thực hiện thí điểm hoạt động bảo hiểm vi mô, nếu có vướng mắc đề nghị Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam có ý kiến gửi Bộ Tài chính để được giải quyết kịp thời.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Văn phòng Trung ương hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được biết./.
Nới nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để báo cáo;
- Phòng HKDCN;
- Phong NVDTPC;
- Website Cục Thuế
- Lưu: VT, TTHT (2).


KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Tiến Trường

Bản gốc (file pdf) Công văn 43570/CTHN-TTHT ngày 05/09/2022 của Cục thuế TP. Hà Nội:

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn