Công văn 51875/CTHN-TTHT trả lời về khấu hao tài sản cố định

Công văn 51875/CTHN-TTHT trả lời về khấu hao tài sản cố định
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HÀ NỘI
-----
Số: 51875/CTHN-TTHT
V/v: khấu hao tài sản cố định
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hanh phúc
----------
Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2022

Kính gửi: Công ty TNHH Trung tâm Thương mại và Nhà ở Hà Nội
Đ/c: Tầng 9, Tòa nhà Indochina Plaza Hà Nội, 241 Xuân Thủy, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội; MST: 0101542792

Trả lời công văn số CV-HRCC/009.2022 ngày 30/09/2022 của Công ty TNHH Trung tâm Thương mại và Nhà ở Hà Nội (sau đây gọi là Công ty) về khấu hao tài sản cố định, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ:

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.
…”

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Công ty được trừ mọi khoản chi khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên.

Vướng mắc về hạch toán kế toán tài sản cố định, đề nghị Công ty liên hệ với Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính để được hướng dẫn.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 1 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Trung tâm Thương mại và Nhà ở Hà Nội được biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TTKT1;
- Phong NVDTPC;
- Website Cục Thuế
- Lưu: VT, TTHT (2).


KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Tiến Trường

Bản gốc (file pdf) Công văn 51875/CTHN-TTHT ngày 27/10/2022 của Cục thuế TP. Hà Nội trả lời chính sách thuế về khấu hao tài sản cố định:

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn