Công văn 4590/TCT-CS: gia công hàng hóa chịu thuế TTĐB vẫn được giảm thuế GTGTBỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----
Số: 4590/TCT-CS
V/v: thuế GTGTế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hanh phúc
----------
Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2023

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Cần Thơ.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3657/CTCTH-TTHT ngày 27/7/2023 của Cục Thuế thành phố Cần Thơ thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 2 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 13/2008/QH12 quy định về đối tượng chịu thuế;

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội và Phụ lục II Danh mục hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt không được giảm thuế giá trị gia tăng (ban hành kèm theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ);

Căn cứ khoản 19 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giá tính thuế.

Căn cứ theo các quy định nêu trên, về nguyên tắc, đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là hàng hóa, dịch vụ được quy định tại Điều 2 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Trường hợp cơ sở kinh doanh có hoạt động in gia công vé số kiến thiết, in gia công vỏ bao thuốc lá, mà không sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, không thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế giá trị gia tăng quy định tại Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ, thì thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Cần Thơ được biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ PC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS.


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT, VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNGPhạm Thị Minh Hiền

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn