Công văn 4766/TCT-CS: nhà, đất thừa kế, quà tặng từ cha mẹ đẻ được miễn lệ phí trước bạ

Công văn 4766/TCT-CS: nhà, đất thừa kế, quà tặng từ cha mẹ đẻ được miễn lệ phí trước bạ
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----
Số: 4766/TCT-CS
V/v: lệ phí trước bạ đối với đất cho tặng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hanh phúc
----------
Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2023

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Yên.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3085/CTPHY-NVDTPC ngày 11/08/2023 của Cục Thuế tỉnh Phú Yên về việc miễn, giảm lệ phí trước bạ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 1 Điều 3; Điều 4; khoản 10 Điều 10 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính Phủ quy định về lệ phí trước bạ;

- Căn cứ khoản 1 Điều 82 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 54 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ).

Theo nội dung phiếu chuyển thông tin số 862/PCTTĐC ngày 11/5/2023 của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Tuy Hòa, tĩnh Vĩnh Yên, diện tích nhà, đất mà ông Bắc được cha đẻ, mẹ đẻ (ông Thái, bà Tân) tặng cho bao gồm hai phần: Phần được cấp năm 1986 (đã được Sở Xây dựng và công trình đô thị cấp Giấy đăng ký trước bạ chứng nhận quyền sở hữu nhà đất ở thành thị số 70 TB/NĐ/MB); Phần đất lấn chiếm thêm (không có giấy tờ).

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP thì nhà, đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc trường hợp được xem xét miễn lệ phí trước bạ. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Phú Yên căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và tính hợp pháp nguồn gốc đất được tặng cho để xem xét áp dụng chính sách lệ phí trước bạ theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr. Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Vụ CST, Vụ PC (BTC));
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Website TCT;
- Lưu VT, CS.


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNGHoàng Thị Hà Giang

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn