Công văn 4803/TCT-CS Tổng cục thuế hướng dẫn xử lý hóa đơn ghi sai địa chỉ

Công văn 4803/TCT-CS Tổng cục thuế hướng dẫn xử lý hóa đơn ghi sai địa chỉ
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----
Số: 4803/TCT-CS
V/v: hóa đơn điện tử
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hanh phúc
----------
Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2023

Kính gửi: Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate.
(Địa chỉ: Số 60 Giang Văn Minh, P. Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 0708/2023/GGG ngày 07/08/2023 của Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 11 và Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 về hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế và xử lý hóa đơn có sai sót.

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 về hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế.

Căn cứ hướng dẫn tại Quyết định số 1510/QĐ-TCT ngày 21/9/2022 (sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 07/10/2021) ban hành quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế.

Căn cứ hướng dẫn tại Thông báo số 547/TB-TCT ngày 03/8/2023 của Tổng cục Thuế về việc đính chính quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế theo Quyết định 1510/QĐ-TCT .

1. Về nội dung hóa đơn điện tử có mã của CQT được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế

Căn cứ quy định, hướng dẫn nêu trên, nội dung hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính và theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử tại Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 07/10/2021 và các Quyết định, Thông báo sửa đổi bổ sung (nếu có). Trường hợp người mua yêu cầu, người bán lập hóa đơn có thông tin “mã số định danh cá nhân hoặc mã số thuế” của người mua.

2. Về hóa đơn điện tử có sai sót

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hóa đơn có sai sót về địa chỉ của người mua nhưng các nội dung khác không sai sót thì người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn điện tử có sai sót theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP .

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate được biết./.

Nới nhận:
- Như trên;
- PTCTr. Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Vụ PC, DNNCN (TCT);
- Cục CNTT (TCT);
- Website TCT;
- Lưu VT, CS.


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNGPhạm Thị Minh Hiền

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn