Công văn 4955/TCT-KK hướng dẫn kê khai hóa đơn bỏ sót

Công văn 4955/TCT-KK hướng dẫn kê khai hóa đơn bỏ sót
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----
Số: 4955/TCT-KK
V/v: khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với
hóa đơn đầu vào bị bỏ sót
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hanh phúc
----------
Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2023

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nghệ An.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3561/CT-NVDTPC ngày 20/6/2023 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An về việc xin ý kiến hướng dẫn việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1, điểm b khoản 3 Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế;

Căn cứ khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế;

Căn cứ điểm đ khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 quy định về khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

Căn cứ khoản 8 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty Cổ phần Vilaconic phát hiện một số hóa đơn GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào bị bỏ sót phát sinh từ tháng 01/2022 đến tháng 08/2022 vào kỳ tính thuế tháng 09/2022 và tháng 10/2022, sau khi Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã ban hành kết luận về việc kiểm tra trước hoàn thuế kỳ từ tháng 01/2022 đến tháng 08/2022 (ngày 7/10/2022) thì thực hiện theo quy định tại điểm đ khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 và khoản 3 Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Nghệ An được biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Mai Sơn (để báo cáo);;
- Vụ CS, PC;
- Website TCT;;
- Lưu: VT, KK.


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾLê Thị Duyên Hải

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn