Công văn 5498/TCT-KK: trả lời mới nhất về thuế nhà thầu cúa Tổng cục thuếBỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----
Số: 5498/TCT-KK
V/v: kê khai, nộp thuế nhà thầu nước ngoài
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hanh phúc
----------
Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 10781/CTDON-TTKT1 ngày 31/8/2023 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai báo cáo và xin ý kiến về việc giải quyết đóng mã số thuế nhà thầu nước ngoài. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 1.1 Mục II phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính quy định trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế:

1.1. Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Khoản 1.1 Mục III Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính quy định trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế:

1.1. Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Điểm 3, Mục I, Phần B Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/05/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

3. Đối với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam, thực hiện được chế độ hóa đơn, chứng từ phản ảnh trên số kế toán đầy đủ về doanh thu hàng hóa và dịch vụ bán ra; giá trị hàng hóa và dịch vụ mua vào, thuế GTGT đầu ra, thuế GTGT đầu vào được khấu trừ; thuế GTGT phải nộp thì Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài đăng ký với cơ quan thuế để thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ như hướng dẫn tại điểm 1, Mục I, Phần B Thông tư này và nộp thuế TNDN như hướng dẫn tại điểm 2, Mục II, Phần B Thông tư này”.

Điểm 2, Mục II, Phần B Thông tư này Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/05/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

2. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

Căn cứ tính thuế là Doanh thu chịu thuế TNDN và tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu chịu thuế.

Khoản 3 Điều 16 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn các nghĩa vụ người nộp thuế phải hoàn thành trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế

“3. Các nghĩa vụ người nộp thuế phải hoàn thành trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế

a) Đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí, nhà thầu nước ngoài:

- Người nộp thuế nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa đơn;

- Người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định tại Điều 41, Điều 42 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính;

- Trường hợp đơn vị chủ quản có các đơn vị trực thuộc thì toàn bộ các đơn vị trực thuộc phải hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị chủ quản.

b) Đối với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh:

- Người nộp thuê nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa đơn nếu hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh có sử dụng hóa đơn;

- Người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định tại Điều 40, Điều 41, Điều 43 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính”.

Căn cứ Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính quy định về phương pháp tính thuế đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện chế độ kế toán Việt Nam thì Nhà thầu nước ngoài được đăng ký kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp kê khai doanh thu, chi phí để xác định thu nhập tính thuế hoặc khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ (%) trên doanh thu. Trường hợp, Nhà thầu nước ngoài Công ty Marubeni Corporation - VP Dự án nhà máy điện chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch đăng ký nộp thuế tại Cục Thuế tỉnh Đồng Nai kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % tính trên doanh thu thì Công ty Marubeni Corporation - VP phải thực hiện kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Cục Thuế tỉnh Đồng Nai. Để đảm bảo điều kiện, thủ tục đóng mã số thuế, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai hướng dẫn Công ty Marubeni Corporation - VP thực hiện kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo đúng quy định.

Liên quan đến nội dung vướng mắc về khai, nộp hộ thuế thu nhập doanh nghiệp của Tổng công ty lắp máy Việt Nam, Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn tại công văn số 3392/TCT-KK ngày 31/7/2017 về việc khai, nộp thuế nhà thầu.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai được biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Mai Sơn (để b/c);
- Vụ PC, CS;
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK.


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNGĐào Ngọc Sơn

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn