Công văn 4144/BHXH-VP: không cần xuất trình hộ khẩu khi thực hiện thủ tục về BHXH

Công văn 4144/BHXH-VP: không cần xuất trình hộ khẩu khi thực hiện thủ tục về BHXH
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

-----
Số: 4144/BHXH-VP
V/v: không yêu cầu nộp, xuất trình sổ
hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục
hành chính của Ngành BHXH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hanh phúc
----------
Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2023

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
(Sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội tỉnh)

Thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công. Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã thực hiện rà soát các TTHC, dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành và bãi bỏ thành phần hồ sơ là “sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy” trong các TTHC lĩnh vực thu BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cấp sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế. Hiện nay, các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam không còn TTHC nào quy định về việc cung cấp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (Quyết định số 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023; Quyết định số 948/QĐ-BHXH ngày 05/6/2023; Quyết định số 1318/QĐ-BHXH ngày 19/9/2023 của BHXH Việt Nam). Đồng thời, BHXH Việt Nam đã hoàn thành việc kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo phục vụ việc tra cứu, đối soát thông tin của công dân và ban hành Công văn số 1796/CNTT-PM ngày 25/8/2023 hướng dẫn thực hiện.

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả TTHC không yêu cầu cung cấp, xuất trình sổ hộ khẩu và lưu ý các nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm Quyết định số 475/QĐ-BHXH ngày 27/3/2023 của BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong ngành BHXH Việt Nam. Đảm bảo các thành phần hồ sơ theo đúng quy định tại các Quyết định công bố TTHC của BHXH Việt Nam: Quyết định số 222/QĐ-BHXH ngày 25/02/2021; Quyết định số 538/QĐ-BHXH ngày 04/4/2023 và Quyết định số 1318/QĐ-BHXH ngày 19/9/2023; không được yêu cầu thêm hồ sơ ngoài quy định.

2. Việc xác thực danh tính cá nhân áp dụng đối với tất cả các trường hợp nộp hồ sơ giải quyết TTHC để giải quyết đúng người, đúng quy định. Thông tin xác thực được tra cứu, khai thác thông qua một trong các hình thức sau:

2.1. Thông qua chức năng tra cứu thông tin công dân từ Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trên phần mềm Thu và quản lý sổ, thẻ theo hướng dẫn tại Công văn số 1796/CNTT-PM của BHXH Việt Nam.

2.2. Thông qua tài khoản định danh điện tử của công dân được hiển thị trong ứng dụng VneID (trường hợp người dân cung cấp thông tin qua ứng dụng VNeID) theo hướng dẫn tại Công văn số 2048/BHXH-VP ngày 05/7/2023 của BHXH Việt Nam về việc sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên VNeID trong tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC.

2.3. Sử dụng thiết bị đầu đọc đã được kết nối trực tuyến với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bao gồm thiết bị đọc mã QRCode hoặc thiết bị đọc chíp trên thẻ Căn cước công dân gắn chip (Trường hợp đã được BHXH Việt Nam trang bị thiết bị đọc mã QRCode hoặc thiết bị đọc chíp trên thẻ Căn cước công dân gắn chip).

3. Đối với trường hợp đã tra cứu thông tin theo các phương thức trên nhưng không có dữ liệu để xác thực, cán bộ tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC được yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú: Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

4. Đối với TTHC có yêu cầu nộp hồ sơ tại nơi cư trú nhưng người dân lại nộp hồ sơ tại nơi khác nơi cư trú ghi trên Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân (còn giá trị sử dụng), thực hiện như hướng dẫn tại mục 2, mục 3 Văn bản này.

5. BHXH các tỉnh, thành phố có trách nhiệm công khai Văn bản này trên Cổng thông tin của BHXH địa phương và niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về BHXH Việt Nam (qua Văn phòng BHXH Việt Nam) để có giải pháp xử lý./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, VP.


KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐCLê Hùng Sơn

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn