Công văn 4481/TCT-CS: thuế suất cung cấp dịch vụ cho tổ chức nước ngoài nhưng tiêu dùng tại Việt NamBỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----
Số: 4481/TCT-CS
V/v: thuế GTGT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hanh phúc
----------
Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2023

 Kính gửi: Công ty TNHH Osprey Packs Việt Nam
(Địa chỉ: Số 10, Đường 30, Khu phố 2, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh)

Ngày 21/6/2023, Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 01/2023/OPV-Tax ngày 06/02/2023 của Công ty TNHH Osprey Packs Việt Nam về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT). Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 1 của Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng quy định về thuế suất.

Căn cứ Điều 6 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng về thuế suất 0%.

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 1 và khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng về thuế suất 0%.

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên và theo trình bày của Công ty TNHH Osprey Packs Việt Nam, trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ thiết kế và dịch vụ quản lý chất lượng cho tổ chức ở nước ngoài và các dịch vụ này được thực hiện và tiêu dùng tại các nhà máy sản xuất tại Việt Nam thì không đáp ứng điều kiện tiêu dùng ngoài Việt Nam để được áp dụng thuế suất 0% theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty TNHH Osprey Packs Việt Nam được biết và liên hệ với Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh để được hướng dẫn./.                                 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr. Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ PC, CST (BTC);
- Vụ PC, KK&KTT (TCT);
- Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS.


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNGPhạm Thị Minh Hiền

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn