Công văn 2722/TCT-CS của Tổng cục thuế hướng dẫn xử lý hóa đơn bị cưỡng chế

 
Công văn 2722/TCT-CS ngày 08/07/2019 của Tổng cục thuế hướng dẫn xử lý thuế trong thời gian bị cưỡng chế hóa đơn.
   BỘ TÀI CHÍNH                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CỤC THUẾ                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          -------                                                                                   ------------------

  Số: 2722/TCT-CS                                                                      Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2019
V/v: thuế & hóa đơn

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1395/CT-TTr ngày 07/3/2019 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về chính sách thuế và hoá đơn trong thời gian bị cưỡng chế hoá đơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 32 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13;

Căn cứ Khoản 4 Điều 5 Luật sửa đổi bổ sung Luật Quản lý thuế số 71/2014/QH13;

Căn cứ Khoản 3 Điều 3 và Khoản 1 Điều 4 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế số 106/2016/QH13;

Căn cứ Điều 6 và Điều 10 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định xử phạt đối với hành vi khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế và xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn;

Căn cứ Điều 15 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định hoá đơn bán hàng hoá cung ứng dịch vụ về lập hoá đơn;

Căn cứ Điều 4 và Điểm b Khoản 4 Điều 38 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí và hóa đơn quy định thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính;

Căn cứ Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về thời hiệu thi hành quyết định cưỡng chế;

Căn cứ Điểm c, Khoản 1, Điều 10, Điều 25 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai thuế;

Căn cứ Điều 8 và Điều 12 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

Căn cứ Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về lập hoá đơn;

Căn cứ Điều 3 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 18/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế;

Về việc sử dụng hóa đơn lẻ trong thời gian bị cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, ngày 21/12/2016, Tổng cục Thuế đã có công văn số 5936/TCT-QLN gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn về việc sử dụng hóa đơn lẻ.

Căn cứ quy định nêu trên thì:

Trong thời gian bị cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, nếu người
nộp thuế có văn bản đề nghị sử dụng từng hóa đơn lẻ cho từng lô hàng, hạng mục công trình hoàn thành để có nguồn thanh toán tiền lương công nhân, thanh toán các khoản chi phí đảm bảo sản xuất kinh doanh được liên tục thì Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện tiếp tục cho người nộp thuế sử dụng từng hóa đơn lẻ với điều kiện người nộp thuế có văn bản cam kết thực hiện nộp ngay 18% doanh thu trên hóa đơn lẻ được sử dụng vào ngân sách nhà nước.

Trường hợp trong thời gian cơ quan thuế ban hành Quyết định cưỡng chế nợ thuế bằng hình thức thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng không thuộc trường hợp không phải kê khai theo quy định tại khoản c, Điều 10 Thông tư số 56/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính, do đó người nộp thuế vẫn phải kê khai thuế theo quy định.

Theo trình bày của Cục Thuế tại công văn số 1395/CT-TTr ngày 7/3/2019: doanh nghiệp có phát sinh
doanh thu bán hàng hoá, doanh thu từ hoạt động xây dựng cơ bản trong thời gian bị cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, nếu Công ty chưa xuất hoá đơn cho khách hàng và chưa thực hiện kê khai thuế GTGT nhưng có kê khai quyết toán thuế TNDN đối với doanh thu phát sinh trong thời gian bị cưỡng chế thì Công ty bị xử phạt đối với hành vi bán hàng không xuất hoá đơn và bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế đối với hành vi khai sai khai thiếu thuế phải nộp.

Ngoài ra, Công ty bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi bán hàng không lập hoá đơn trong thời gian cơ quan thuế áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế được biết./.


Nơi nhận:                                                                         TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
- Như trên;                                                                  VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
- Tổng cục trưởng Cao Anh
Tuấn (để b/c);
- Vụ PC, VP – BTC;
- Vụ PC, VP – TCT;                                                                    Lưu Đức Huy
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn